C么 g谩i H’M么ng b岷 ng峄 ‘n峄昳 ti岷縩g’ v矛 m峄檛 b峄ヽ 岷h

C么 g谩i H’M么ng b岷 ng峄 ‘n峄昳 ti岷縩g’ v矛 m峄檛 b峄ヽ 岷h

Lai Ch芒uB峄ヽ 岷h ch峄 c么 g谩i H’M么ng ng峄搃 b谩n h脿ng c峄 du kh谩ch H脿 N峄檌 thu h煤t h脿ng ngh矛n l瓢峄 y锚u th铆ch tr锚n m岷g x茫 h峄檌.

B峄ヽ 岷h 膽瓢峄 anh D瓢啤ng V膬n Quang, 膽岷縩 t峄 H脿 N峄檌, ch峄 khi ngh峄 ch芒n trong qu谩n n瓢峄沜 峄 Khu du l峄媍h C岷 k铆nh R峄搉g M芒y (Lai Ch芒u). 岷 t瓢峄g tr瓢峄沜 c么 g谩i m岷穋 trang ph峄 c峄 膽峄搉g b脿o v霉ng cao, anh xin ph茅p ch峄 岷h k峄 ni峄噈.

Sau 膽贸, anh Quang 膽膬ng 岷h l锚n m峄檛 nh贸m du l峄媍h tr锚n m岷g x茫 h峄檌 v脿o 膽岷 th谩ng 5. Trong hai ng脿y, b脿i 膽膬ng thu h煤t h啤n 5.000 l瓢峄 y锚u th铆ch, h脿ng tr膬m b矛nh lu岷璶 v脿 chia s岷.

H矛nh 岷h c峄 Ph瓢啤ng 膽瓢峄 du kh谩ch ch峄 l岷 ng脿y 3/5. 岷h: D瓢啤ng V膬n Quang.

H矛nh 岷h c么 g谩i ng瓢峄漣 H’M么ng 膽瓢峄 du kh谩ch ch峄 ng脿y 3/5. 岷h: D瓢啤ng V膬n Quang.

Nh芒n v岷璽 ch铆nh trong b峄ヽ 岷h l脿 V脿ng Th峄 Ph瓢啤ng (23 tu峄昳). C么 cho bi岷縯, b岷 th芒n c农ng r岷 b岷 ng峄 khi h矛nh 岷h c峄 m矛nh 膽瓢峄 膽膬ng t岷 v脿 nh岷璶 膽瓢峄 nhi峄乽 s峄 quan t芒m. Tuy nhi锚n, Ph瓢啤ng c农ng bu峄搉 khi 膽峄峜 膽瓢峄 nh峄痭g b矛nh lu岷璶 cho r岷眓g m矛nh kh么ng ph岷 ng瓢峄漣 d芒n t峄檆 th峄眂 s峄, m脿 ch峄 m岷穋 trang ph峄 truy峄乶 th峄憂g 膽峄 thu h煤t s峄 ch煤 媒.

Ph瓢啤ng cho bi岷縯 m矛nh l脿 ng瓢峄漣 H’M么ng, sinh ra v脿 l峄沶 l锚n 峄 Lai Ch芒u. Tuy nhi锚n, nhi峄乽 du kh谩ch khi 膽岷縩 膽芒y v岷玭 nh岷 c么 l脿 ng瓢峄漣 mi峄乶 xu么i, v矛 m谩i t贸c v脿 trang 膽i峄僲. “Gi峄憂g nhi峄乽 b岷 n峄 膽峄搉g trang l峄゛, m矛nh c农ng c贸 quy峄乶 膽瓢峄 l脿m 膽岷筽. Nh瓢ng m矛nh kh么ng cho r岷眓g 膽i峄乽 膽贸 l脿m m岷 膽i v岷 膽岷筽 truy峄乶 th峄憂g c峄 d芒n t峄檆 nh瓢 nhi峄乽 ng瓢峄漣 v岷玭 膽峄媙h ki岷縩”, c么 gi茫i b脿y.

Ph瓢啤ng theo h峄峜 ng脿nh H瓢峄沶g d岷玭 vi锚n du l峄媍h t岷 Cao 膽岷硁g C么ng ngh峄 V脿 Th瓢啤ng m岷 H脿 N峄檌. Sau khi t峄憈 nghi峄噋, c么 ch瓢a xin 膽瓢峄 vi峄嘽 do 岷h h瓢峄焠g c峄 Covid-19, n锚n v峄 qu锚 m峄 qu谩n b谩n 膽岷穋 s岷 膽峄媋 ph瓢啤ng, 膽峄 gi岷 kh谩t v脿 cho thu锚 trang ph峄 d芒n t峄檆. Gia 膽矛nh h峄 tr峄 c么 vay v峄憂 kinh doanh, c农ng nh瓢 ph峄 gi煤p khi qu谩n 膽么ng kh谩ch.

Covid-19 岷h h瓢峄焠g l峄沶 膽岷縩 vi峄嘽 kinh doanh, hi峄噉 qu谩n c农ng t岷 膽贸ng c峄璦 膽峄 膽岷 b岷 ph貌ng, ch峄憂g d峄媍h. Ph瓢啤ng cho bi岷縯, d霉 m峄 qu谩n c么 v岷玭 s岷 ti岷縫 t峄 theo 膽u峄昳 膽am m锚 l脿m h瓢峄沶g d岷玭 vi锚n du l峄媍h, 膽峄 g贸p ph岷 qu岷g b谩 h矛nh 岷h qu锚 h瓢啤ng, 膽岷 n瓢峄沜 v峄沬 du kh谩ch.

Lan H瓢啤ng