Bảo Hiểm Thuyền Viên - Web Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Thuyền Viên - Web Bảo Hiểm    1. Người được bảo hiểm:Các doanh nghiệp hay cá nhân làm việc, học tập hay công tác trên các phương tiện tàu, thuyền, họat động với tư cách là chủ tàu cá hay Người quản lý tàu, Người khai thác tàu hay Người thuê tàu cá. 2. Đối tượng bảo hiểm:* Thuyền viên làm việc tại Việt Nam.* Thuyền viên làm việc ở nước ngòai. Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem

   1. Người được bảo hiểm:
Các doanh nghiệp hay cá nhân làm việc, học tập hay công tác trên các phương tiện tàu, thuyền, họat động với tư cách là chủ tàu cá hay Người quản lý tàu, Người khai thác tàu hay Người thuê tàu cá.

2. Đối tượng bảo hiểm:
* Thuyền viên làm việc tại Việt Nam.
* Thuyền viên làm việc ở nước ngòai.

Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem

Có thể bạn muốn xem