Bảo Hiểm Tàu Cá - Web Bảo Hiểm

Bảo Hiểm Tàu Cá - Web Bảo Hiểm   1. Người được bảo hiểm:Các doanh nghiệp hay cá nhân họat động với tư cách là chủ tàu cá hay Người quản lý tàu, Người khai thác tàu hay Người thuê tàu cá. 2. Đối tượng bảo hiểm:Các lọai tàu phục vụ cho mục đích thương mại hay dịch vụ với phạm vi họat động cận hải hay đánh bắt xa bờ. 3. Các nghiệp vụ trong bảo hiểm tàu cá:* Bảo hiểm thân tàu cá.* Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá.* Bảo hiểm ngư lưới cụ.   Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem {chronocontact}addproduct{/chronocontact} Bài viết trướcBảo Hiểm Tàu Sông, Tàu Ven BiểnBài kếBảo Hiểm Thuyền Viên

  1. Người được bảo hiểm:
Các doanh nghiệp hay cá nhân họat động với tư cách là chủ tàu cá hay Người quản lý tàu, Người khai thác tàu hay Người thuê tàu cá.

2. Đối tượng bảo hiểm:
Các lọai tàu phục vụ cho mục đích thương mại hay dịch vụ với phạm vi họat động cận hải hay đánh bắt xa bờ.

3. Các nghiệp vụ trong bảo hiểm tàu cá:
* Bảo hiểm thân tàu cá.
* Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá.
* Bảo hiểm ngư lưới cụ.

 

Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem {chronocontact}addproduct{/chronocontact}

Bài viết trướcBảo Hiểm Tàu Sông, Tàu Ven Biển
Bài kếBảo Hiểm Thuyền Viên

Có thể bạn muốn xem