Bảo hiểm Nhân thọ Dai-i-chi Việt Nam: Sản phẩm "An bình Sức khỏe"

Bảo hiểm Nhân thọ Dai-i-chi Việt Nam: Sản phẩm "An bình Sức khỏe" Dai-ichi Life Vi?t Nam: “An bình s?c kh?e”, b?o v? b?nh nan y cho b?n Ngày 22-7, Công ty B?o hi?m nhân th? Dai-ichi Vi?t Nam (Dai-ichi Life Vi?t Nam) ra m?t s?n ph?m “An bình s?c kh?e”. ?ây là s?n ph?m thu?c dòng b?o hi?m liên k?t chung, b?o hi?m cho 35 b?nh hi?m nghèo l?n ??u tiên ???c gi?i thi?u t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Bên c?nh nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t c?a m?t s?n ph?m b?o hi?m liên k?t chung, “An bình s?c kh?e” còn ??c bi?t có ý ngh?a ??i v?i ng??i ???c b?o hi?m khi mang ??n cho khách hàng m?t k? ho?ch tài chính v?ng vàng ?? có th? ?ng phó v?i các c?n b?nh nan y không may x?y ra trong cu?c s?ng. Theo đó, khách hàng khi tham gia “An bình sức khỏe” sẽ nhận ngay toàn bộ quyền lợi bảo hiểm...

Dai-ichi Life Vi?t Nam: “An bình s?c kh?e”, b?o v? b?nh nan y cho b?n

Ngày 22-7, Công ty B?o hi?m nhân th? Dai-ichi Vi?t Nam (Dai-ichi Life Vi?t Nam) ra m?t s?n ph?m “An bình s?c kh?e”.

?ây là s?n ph?m thu?c dòng b?o hi?m liên k?t chung, b?o hi?m cho 35 b?nh hi?m nghèo l?n ??u tiên ???c gi?i thi?u t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Bên c?nh nh?ng ??c ?i?m ?u vi?t c?a m?t s?n ph?m b?o hi?m liên k?t chung, “An bình s?c kh?e” còn ??c bi?t có ý ngh?a ??i v?i ng??i ???c b?o hi?m khi mang ??n cho khách hàng m?t k? ho?ch tài chính v?ng vàng ?? có th? ?ng phó v?i các c?n b?nh nan y không may x?y ra trong cu?c s?ng.

Theo đó, khách hàng khi tham gia “An bình sức khỏe” sẽ nhận ngay toàn bộ quyền lợi bảo hiểm cho hợp đồng mình tham gia nếu không may mắc phải một trong 35 bệnh hiểm nghèo phổ biến hiện nay, như: ung thư, nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não, suy thận mạn giai đoạn cuối… Đối với người tham gia bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm này chính là nguồn tài chính hết sức cần thiết và kịp thời giúp khách hàng trang trải chi phí điều trị để có thể vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo.

VŨ YẾN

Pháp Luật TPHCM Online

Có thể bạn muốn xem