Stt vi岷縯 cho c么 g谩i m霉a 膽么ng m岷h m岷 l岷痬 nh瓢ng c农ng c么 膽啤n l岷痬

Stt vi岷縯 cho c么 g谩i m霉a 膽么ng m岷h m岷 l岷痬 nh瓢ng c农ng c么 膽啤n l岷痬

Nh峄痭g ng脿y m霉a 膽么ng, em ch峄 tay v峄 ph铆a b岷 tr峄漣 膽o谩n xem 膽芒u l脿 m岷g m脿u x谩m c峄 ri锚ng em, r峄搃 膽瓢a tay v峄 ph铆a 谩nh m岷穞 tr峄漣 ng峄 qu锚n t矛m xem 膽芒u l脿 c啤n gi贸 hun h煤t l岷h ch峄 m矛nh em m峄沬 c贸.

Em l脿 c么 g谩i c峄 m霉a 膽么ng, em 膽i t矛m cho m矛nh nh峄痭g tia n岷痭g s贸t l岷 hi岷縨 hoi c峄 m霉a thu v脿 c岷 nh岷璶 h啤i l岷h 膽岷 m霉a 膽么ng 膽岷縩 t锚 t谩i c玫i l貌ng.

Nh峄痭g c么 g谩i c峄 m霉a 膽么ng v峄憂 c岷 cho ri锚ng m矛nh nh峄痭g n峄梚 ni峄乵, nh峄痭g y岷縰 m峄乵 m脿 kh么ng ph岷 ai c农ng hi峄僽… 膼峄玭g ngh末 r岷眓g v矛 em qu谩 quen v峄沬 m脿u bu峄搉 tro c峄 b岷 tr峄漣 x谩m x峄媡 m脿 膽峄 v峄痭g v脿ng khi ch岷硁g xa l岷 g矛 n茅t v岷﹏ bu峄搉 in h岷眓 n瓢峄沜 m岷痶 c峄 c么 膽啤n…

Stt vi岷縯 cho c么 g谩i m霉a 膽么ng m岷h m岷 l岷痬 nh瓢ng c农ng c么 膽啤n l岷痬

Em v岷玭 膽i t矛m n岷痭g, t矛m m峄檛 ch煤t h啤i 岷 cho m矛nh 膽峄 xua tan 膽i c谩i l岷h, c谩i c么 膽啤n c峄 m霉a 膽么ng. Nh瓢ng c谩i n岷痭g m霉a 膽么ng m峄弉g manh, y岷縰 膽u峄慽, nh瓢 ch铆nh n峄梚 bu峄搉 kh么ng t锚n nh岷 tr么i v脿o h瓢 v么, nh瓢 c啤n s贸ng l貌ng c峄 霉a v峄 trong em nh峄ヽ nh峄慽.

  • L岷痭g 膽峄峮g qua nh峄痭g status th谩ng 12 鈥 th谩ng c峄 gu峄搉g quay v峄檌 v茫

Con g谩i sinh ra m霉a 膽么ng, ai b岷 em x霉 x矛 v脿 gai g贸c? Ch峄 v矛 m霉a qu岷h qu岷 qu谩, n锚n em t峄 bi岷縯 g峄搉g m矛nh kho谩c m岷h m岷 l锚n 膽么i vai em th么i…

M峄檛 c么 g谩i nh瓢 em c岷 s峄憂g th岷璽 v峄沬 l貌ng m矛nh, c岷 kh贸c khi mu峄憂 kh贸c, c岷 r峄 m谩u khi 膽au th瓢啤ng qu谩 gi峄沬 h岷. Th峄 em c岷 l脿 ni峄乵 tin, b峄焛 c贸 ni峄乵 tin th矛 s岷 c贸 s峄ヽ m岷h. Ni峄乵 tin s岷 ch峄 che cho em kh峄廼 gi谩 bu峄憈.

C贸 ph岷 kh么ng? C么 g谩i m霉a 膽么ng sinh ra v脿o gi峄痑 khi m霉a “Tr谩i gi贸” n锚n em v峄憂 ph岷 quen c么 膽啤n, ph岷 quen v峄沬 cu峄檆 s峄憂g m峄檛 m矛nh.

Sinh ra v脿o m霉a 膽么ng, em 瓢峄沜 n峄 c瓢峄漣 c峄 anh l脿 n岷痭g. N岷痭g s岷 s瓢峄焛 岷 c岷 m岷穞 tr峄漣 v脿 s岷 s瓢峄焛 岷 em.

Sinh ra v脿o m霉a 膽么ng, em mu峄憂 anh l脿 gi贸. Gi贸 s岷 bi岷縯 l煤c n脿o em bu峄搉 膽峄 r峄 r锚 em lang thang, gi贸 s岷 bi岷縯 l煤c n脿o em c么 膽啤n 膽峄 膽岷縩 b锚n b岷 b岷…

B峄焛 v矛 sinh ra v脿o m霉a 膽么ng, n锚n th峄眂 l貌ng tim em r岷 l岷h. N岷縰 anh y锚u ng瓢峄漣 con g谩i 膽瓢峄 sinh ra v脿o m峄檛 ng脿y n脿o 膽贸 trong m霉a l岷h, th矛 ngo脿i l脿m 岷 m矛nh, ph岷 nh峄 膽岷縩 em n峄痑, 膽瓢峄 kh么ng?聽

Anh nghi虄 nh瓢虄ng c么 ga虂i thi虂ch mu虁a 膽么ng h膬虊n la虁 nh瓢虄ng ng瓢啤虁i ma蹋nh me虄 l膬虂m, b啤虊i vi虁 膽a虄 quen v啤虂i s瓢蹋 la蹋nh le虄o cu虊a mu虁a 膽么ng va虁 h膬虊n la虁 r芒虂t d锚虄 bu么虁n.. Nh瓢ng em thi虁 la蹋i kha虂c..

Em bi锚虂t kh么ng, mu虁a 膽么ng 膽ang 膽锚虂n r芒虂t g芒虁n r么虁i 膽芒虂y. Em se虄 la蹋i la虊m nha虊m mu么虂n 膽瓢啤蹋c cu么蹋n tro虁n vu虁i mi虁nh trong ch膬n nghe nh瓢虄ng ba虁i ha虂t y锚u thi虂ch m膬蹋c ngoa虁i kia gio虂 l啤虂n. Thi虂ch 膽瓢啤蹋c m膬蹋c nh瓢虄ng chi锚虂c a虂o 芒虂m th芒蹋t da虁y, thi虂ch lang thang tr锚n ph么虂 nhi虁n ng瓢啤虁i ta co虂 膽么i co虂 c膬蹋p ha蹋nh phu虂c bi锚虂t bao nhi锚u.

Em cu虊a mu虁a 膽么ng, ch膬虊ng hi锚虊u vi虁 膽芒u em la蹋i tha thi锚虂t ca虂i se la蹋nh va虁 say mu虁a 膽么ng nh瓢 th锚虊 ng瓢啤虁i le虊 loi say r瓢啤蹋u 膽膬虂ng nh瓢 nh瓢虄ng ke虊 bi锚虂t y锚u-ghe虂t say nhau.

Stt vi岷縯 cho c么 g谩i m霉a 膽么ng m岷h m岷 l岷痬 nh瓢ng c农ng c么 膽啤n l岷痬

Em cu虊a mu虁a 膽么ng nh瓢ng cu么虁ng nhi锚蹋t va虁 n膬ng n么虊,em cha虂y h锚虂t mi虁nh vi虁 c么ng vi锚蹋c va虁 cu虄ng da虁nh ko i虂t th啤虁i gian v峄沬 nh瓢虄ng y锚u th瓢啤ng th瓢啤虁ng nh芒蹋t n啤i gia 膽i虁nh,be虁 ba蹋n,thi thoa虊ng la虁 chu虂t mu虁i vi蹋 loa虂ng thoa虂ng cu虊a nh瓢虄ng m么虂i ti虁nh x瓢a cu虄.

  • Nh峄痭g stt v峄 c么 g谩i th谩ng 12 b锚n ngo脿i l岷h l霉ng nh瓢ng b锚n trong th岷璽 y岷縰 膽u峄慽

Sinh ra v脿o m霉a 膽么ng, em mu峄憂 anh l脿 gi贸. Gi贸 s岷 bi岷縯 l煤c n脿o em bu峄搉 膽峄 r峄 r锚 em lang thang, gi贸 s岷 bi岷縯 l煤c n脿o em c么 膽啤n 膽峄 膽岷縩 b锚n b岷 b岷..

M霉a 膽么ng c峄 c么 g谩i c贸 b脿n tay l岷h nh瓢 em, th瓢峄漬g d脿nh cho t煤i 谩o kho谩c l脿 ch铆nh. B峄焛 th岷 n锚n em th瓢峄漬g th铆ch nh峄痭g chi岷縞 谩o kho谩c c贸 nhi峄乽 t煤i. Y锚u em 岷 脿, t煤i 谩o kho谩c c峄 anh c农ng l脿 t煤i 谩o kho谩c d脿nh cho tay em. Thi tho岷g m谩 anh s岷 鈥榖岷 ng峄’ l岷h bu峄憈 khi b峄 tay em ch岷 v脿o n峄痑, anh c岷﹏ th岷璶 膽岷!

M霉a 膽么ng v峄 r峄搃, c貌n gi贸 l岷玭 c貌n m瓢a

L貌ng em 膽茫 b矛nh y锚n ch瓢a c么 g谩i?

峄, anh bi岷縯 trong em ng瓢峄漣 th瓢啤ng x瓢a c貌n m茫i

N锚n m峄沬 ch岷 ch峄 kh么ng d谩m n贸i, hi峄僽 kh么ng?

Y锚u ng脿y em sinh ra r茅t c岷痶 da c岷痶 th峄媡, gi贸 heo may ch峄沬 v峄沬 霉a v峄, m岷 么m em v脿o l貌ng mong ch峄 che h岷縯 nh峄痭g m霉a gi贸 l岷璶 膽岷璶 th峄昳 su峄憈 m峄檛 膽峄漣 ng瓢峄漣. Y锚u ni峄乵 h谩o h峄ヽ th啤 d岷 khi em 膽岷縨 ng瓢峄 t峄玭g ng脿y 膽峄 膽岷縩 sinh nh岷璽, y锚u nh峄痭g ng膬n tim 膽岷 v啤i, em loay hoay c岷 th谩ng v岷玭 kh么ng x岷縫 v峄玜 y锚u th瓢啤ng, nhung nh峄 膽峄 v岷珁 ch脿o n膬m c农.聽

Con g谩i sinh m霉a n脿y v峄憂 quen v峄沬 l岷h gi谩. C贸 nh峄痭g ng脿y r茅t m瓢峄泃, em 膽峄 c岷 x煤c c峄 m矛nh 膽霉a gi峄 v峄沬 ti岷縯 tr峄漣 岷﹎ 瓢啤ng r峄搃 nh瓢 m峄檛 ch煤 m猫o hoang qu谩 y锚u cu峄檔 len r峄慽 n贸 v岷玭 膽霉a ngh峄媍h, l貌ng em b峄梟g bu峄搉 t锚nh, x谩m x铆t nh瓢 m脿u tr峄漣.

Ng瓢峄漣 ta b岷 con g谩i sinh ra v脿o m霉a 膽么ng th瓢峄漬g r岷 m岷h m岷. 膼煤ng l脿 v岷瓂 膽岷! V矛 膽茫 quen v峄沬 c谩i l岷h bu峄憈, quen v峄沬 b岷 tr峄漣 m瓢a r岷 r铆ch nh峄痭g h峄搃 l芒u. Em m岷h m岷 v脿 gai g贸c. Kh么ng 膽峄 m矛nh ph岷 d峄 d脿ng l霉i b瓢峄沜, d峄 d脿ng b峄 cu峄檆 nh瓢 b岷 k峄 ai. V矛 em 膽茫 quen v峄沬 nh峄痭g kh岷痗 nghi峄噒, quen v峄沬 nh峄痭g c啤n m瓢a l岷h c峄 m霉a 膽么ng gi谩 r茅t.

Em sinh ra v脿o m霉a 膽么ng n锚n nhi峄乽 khi mang trong m矛nh nh峄痭g n峄梚 bu峄搉 s芒u k铆n, ch煤t l岷h l霉ng v脿 s岷痶 膽谩 nh瓢 ch铆nh c谩i th峄漣 ti岷縯 m霉a 膽么ng v岷瓂.

Sinh ra v脿o m霉a 膽么ng em mang n峄梚 ni峄乵 膽a s岷 膽a c岷, d峄 r啤i n瓢峄沜 m岷痶 tr瓢峄沜 nh峄痭g ngang tr谩i 峄 膽峄漣, l脿 th瓢啤ng x贸t cho nh峄痭g n峄梚 b岷 h岷h, long 膽ong v脿 么m tr峄峮 m峄峣 v岷 v岷 gian nan, v矛 mong ai 膽贸 c贸 th峄 c贸 cu峄檆 s峄憂g t瓢啤i s谩ng.

Stt vi岷縯 cho c么 g谩i m霉a 膽么ng m岷h m岷 l岷痬 nh瓢ng c农ng c么 膽啤n l岷痬

Ng瓢峄漣 con g谩i nh瓢 em, t么i 膽瓢a tay ra, v岷玭 kh么ng ch峄媢 n岷痬 v脿o. Em “c峄﹏g 膽岷 c峄﹏g c峄”, nh岷 quy岷縯 膽峄 tay m矛nh l岷h gi谩, kh么ng mu峄憂 m瓢峄 h啤i 岷 t峄 ai. C贸 ph岷 c么 g谩i m霉a 膽么ng n脿o c农ng m岷h m岷 v脿 瓢啤ng b瓢峄沶g nh瓢 th岷 kh么ng?

  • Nh峄痭g Stt t芒m tr岷g nh岷 v峄 m霉a 膽么ng 鈥 N峄梚 suy t瓢 c岷 gi岷

L峄漣 k岷縯: C么 g谩i m霉a 膽么ng lu么n t峄 ra l岷h l霉ng v脿 m岷h m岷 t峄盿 nh瓢 s峄 b膬ng gi谩 c峄 m霉a 膽么ng v岷瓂 nh瓢ng b锚n trong t芒m h峄搉 c么 岷 c农ng c么 膽啤n l岷痬, c么 岷 kh么ng d峄 d脿ng tin t瓢峄焠g ai nh瓢ng n岷縰 膽茫 trao ni峄乵 tin cho ai s岷 ch岷硁g bao gi峄 l峄玜 d峄慽. Anh c贸 y锚u c么 g谩i m霉a 膽么ng nh瓢 em kh么ng ?