Địa đạo dài 32 km ẩn dưới đình làng

Địa đạo dài 32 km ẩn dưới đình làng Từ hai căn hầm này, tháng 5/1965, bộ đội, du kích và người dân đào địa đạo để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ, đến năm 1967 hoàn thành. "Trong hai năm đã đào được 32 km, rộng 0,5-0,8 m, cao 0,8-1m. Tuyến địa đạo trở thành thành trì vững chắc giúp quân dân Kỳ Anh tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ khi chúng càn quét", ông Huỳnh Kim Ta, Ban quản lý di tích địa đạo Kỳ Anh, cho biết.
quảng cáo

Từ hai căn hầm này, tháng 5/1965, bộ đội, du kích và người dân đào địa đạo để trú ẩn, nuôi giấu cán bộ, đến năm 1967 hoàn thành. "Trong hai năm đã đào được 32 km, rộng 0,5-0,8 m, cao 0,8-1m. Tuyến địa đạo trở thành thành trì vững chắc giúp quân dân Kỳ Anh tổ chức phản công, tập kích địch bất ngờ khi chúng càn quét", ông Huỳnh Kim Ta, Ban quản lý di tích địa đạo Kỳ Anh, cho biết.