Thêm một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới

Thêm một loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mới Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, ngoài các loại hình bảo hiểm (BH) phi nhân thọ như BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng không; BH xe cơ giới; BH cháy, nổ; BH trách nhiệm; BH tín dụng và rủi ro tài chính; thiệt hại kinh doanh… nay Nghị định mới bổ sung thêm BH bảo lãnh là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. BH bảo lãnh là hoạt động kinh doanh BH trong đó doanh nghiệp BH chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí BH để doanh nghiệp BH thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi...
quảng cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, ngoài các loại hình bảo hiểm (BH) phi nhân thọ như BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng không; BH xe cơ giới; BH cháy, nổ; BH trách nhiệm; BH tín dụng và rủi ro tài chính; thiệt hại kinh doanh… nay Nghị định mới bổ sung thêm BH bảo lãnh là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

BH bảo lãnh là hoạt động kinh doanh BH trong đó doanh nghiệp BH chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí BH để doanh nghiệp BH thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp BH, chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng BH.

Các bên cũng có thể thỏa thuận về việc DN BH nhận bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện.

Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-8.

Theo (PLO)

{fcomment}