Tên quốc gia trong tiếng Thái Lan có nghĩa là gì?

Tên quốc gia trong tiếng Thái Lan có nghĩa là gì?

Tên quốc gia trong tiếng Thái Lan có nghĩa là gì?