homestay an giang v峄沬 kh么ng gian mi峄乶 s啤n s么ng n瓢峄沜. An Giang c贸 th峄 l脿 膽i峄僲 膽岷縩 l媒 t瓢峄焠g cho nh峄痭g h脿nh tr矛nh tr岷 nghi峄噈 c峄 b岷 v峄沬 con ng瓢峄漣 mi峄乶 T芒y c农ng nh瓢 cu峄檆 s峄憂g sinh ho岷 c峄 ng瓢峄漣 d芒n b岷 膽峄媋.

Kh么ng 峄搉 脿o, t岷 n岷璸 nh瓢 x峄 B岷痗 ph峄搉 hoa nh瓢ng mi峄乶 T芒y lu么n mang l岷 m峄檛 c岷 gi谩c y锚n b矛nh v脿 n茅t gi岷 d峄 cho du kh谩ch.

膼岷縩 v峄沬 mi峄乶 T芒y, v峄沬聽homestay 峄 An Giang聽l脿 膽岷縩 v峄沬 s么ng n瓢峄沜 mi峄噒 v瓢峄漬, m么i tr瓢峄漬g sinh th谩i v脿 s峄 tr岷 nghi峄噈 n茅t v膬n h贸a l煤a n瓢峄沜 膽岷穋 s岷痗, c霉ng v峄沬 nh峄痭g h脿nh tr矛nh kh谩m ph谩 r岷 th煤 v峄 v峄 nh峄痭g n茅t v膬n h贸a 膽岷穋 bi峄噒 t岷 膽芒y.

C霉ng GTOP review聽Top homestay 峄 An Giang 膽岷筽 nh岷 nh茅!

Homestay Khoa Ch芒u 膼峄慶

Homestay an giang, 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 b矛nh d芒n ti岷縫 theo trong danh s谩ch m脿 b岷 n锚n tr岷 nghi峄噈 khi 膽岷縩 Ch芒u 膼峄慶 膽贸 ch铆nh l脿聽Homestay Khoa Ch芒u 膼峄慶. 膼芒y l脿 m峄檛 homestay c农ng 膽瓢峄 kh谩 nhi峄乽 b岷 鈥漰h瓢峄 th峄р l岷玭 du kh谩ch 膽峄 tr岷 nghi峄噈 v脿 h脿i l貌ng v峄沬 d峄媍h v峄 t岷 膽芒y.

膼岷縩 膽芒y, 膽i峄乽 膽岷 ti锚n khi岷縩 b岷 岷 t瓢峄g ch岷痗 h岷硁 s岷 l脿 hai b谩c ch峄 nh脿 r岷 ho脿 膽峄搉g, d峄 th瓢啤ng v脿 m岷縩 kh谩ch. 膼峄慽 v峄沬 t岷 c岷 du kh谩ch khi l瓢u tr煤 t岷 膽芒y, hai b谩c lu么n 膽贸n ti岷縫 nhi峄噒 t矛nh, t岷璶 t矛nh ph峄 v峄, h峄 tr峄 m峄峣 d峄媍h v峄 c岷 thi岷縯 cho kh谩ch h脿ng.

MURRAY Guesthouse

Ti岷縫 theo, kh么ng 膽芒u kh谩c, m峄檛 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 ph岷 k峄 膽岷縩 l脿聽MURRAY Guesthouse. 膼芒y l脿 m峄檛 膽峄媋 膽i峄僲 l瓢u tr煤 thu峄檆 s峄 h峄痷 v脿 膽i峄乽 h脿nh c峄 gia 膽矛nh v脿 膽瓢峄 x岷縫 h岷g l脿 m峄檛 trong nh峄痭g c啤 s峄 c峄璦 h脿ng t峄憈 nh岷 峄 t峄塶h An Giang cho kh谩ch du l峄媍h, kh谩ch du l峄媍h, doanh nh芒n v脿 kh谩ch l瓢u tr煤 l芒u h啤n.

Murray Guesthouse 膽瓢峄 th脿nh l岷璸 v脿o n膬m 2012 v脿 m峄 c峄璦 v脿o n膬m 2013 膽峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 l瓢u tr煤 m峄 r峄檔g c峄 Ch芒u 膼峄慶, ng脿nh du l峄媍h 膽峄搉g b岷眓g s么ng C峄璾 Long r峄檔g l峄沶 nh瓢 th峄 hi峄噉 qua s峄 l瓢峄g ng瓢峄漣 膽i qua ho岷穋 膽i c么ng t谩c v脿 gi岷 tr铆 trong th脿nh ph峄 ng脿y c脿ng t膬ng v脿 c谩c khu v峄眂.

Ch芒u 膼峄慶 Homestay An Giang

C霉ng Toplist m峄 膽岷 danh s谩ch v峄沬 m峄檛 homestay mang m峄檛 phong c谩ch thi岷縯 k岷 r岷 gi岷 d峄, g岷 g农i t峄峚 l岷 ngay t岷 th脿nh ph峄 Ch芒u 膼峄慶 膽贸 ch铆nh l脿聽Ch芒u 膼峄慶 Homestay An Giang. Ch芒u 膼峄慶 homestay 膽瓢峄 bao quanh b峄焛 s芒n v瓢峄漬 膽岷 c芒y xanh n锚n t岷 m峄檛 kh么ng kh铆 r岷 tho谩ng v脿 tho岷 m谩i cho m峄峣 du kh谩ch m峄檛 khi 膽岷縩 膽芒y tr岷 nghi峄噈. Th锚m v脿o 膽贸, c膬n nh脿 ch峄 y岷縰 膽瓢峄 thi岷縯 k岷 b岷眓g tre, g峄, b瓢峄沜 ch芒n v脿o r岷 m谩t, kh么ng b峄 b铆.

Tho岷 Ch芒u 3 Guesthouse

K岷 ti岷縫, Toplist xin gi峄沬 thi峄噓 膽岷縩 b岷 m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 l瓢u tr煤 n峄昳 ti岷縩g l脿 t峄憈 nh岷 nh矛 th脿nh ph峄 Ch芒u 膼峄慶 鈥撀Tho岷 Ch芒u Guesthouse, 膽芒y l脿 n啤i l瓢u tr煤 t岷 s峄 thu岷璶 ti峄噉 cho vi峄嘽 kh谩m ph谩 du l峄媍h cho du kh谩ch khi ch峄 c谩ch r峄玭g tr脿m Tr脿 S瓢 7 km, ch霉a B脿 N煤i Sam 1,5km, ch峄 Ch芒u 膼峄慶 700m, s么ng H岷璾 700m

Top 5 Homestay T岷 Ch芒u 膽峄慶 – An giang

Top 5 Homestay T岷 Ch芒u 膽峄慶 – An giang

Ch芒u 膼峄慶 – m峄檛 trong nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 du l峄媍h giao thoa gi峄痑 v膬n h贸a, 岷﹎ th峄眂 c农ng nh瓢 kinh t岷, x茫 h峄檌 nh峄檔 nh峄媝 b岷璫 nh岷 c峄 膼峄搉g b岷眓g S么ng C峄璾 Long. N岷縰 m峄檛 ng脿y b岷 c贸 d峄媝 膽岷縩 tham quan Ch芒u 膼峄慶 ho岷穋 nh峄痭g 膽峄媋 膽i峄僲 g岷 Ch芒u 膼峄慶, 膽芒u s岷 l脿 n啤i d峄玭g ch芒n l媒 t瓢峄焠g c农ng nh瓢 ngh峄 ng啤i h峄 l媒 cho b岷? H茫y c霉ng GTOP kh谩m ph谩 Top 5 Homestay T岷 Ch芒u 膽峄慶 – An…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Homestay Ph瓢峄沜 Nguy锚n An Giang

Homestay Ph瓢峄沜 Nguy锚n An Giang

Homestay Ph瓢峄沜 Nguy锚n An Giang mang 膽岷縩 kh么ng gian l媒 t瓢峄焠g, l脿 n啤i m脿 ph岷 l峄沶 du kh谩ch l峄盿 ch峄峮 khi c贸 d峄媝 gh茅 th膬m v霉ng 膽岷 xinh 膽岷筽 n脿y. V峄 tr铆 Homestay Ph瓢峄沜 Nguy锚n An Giang. Homestay Ph瓢峄沜 Nguy锚n N岷眒 t岷 T峄 18, 岷 M峄 An 2, X茫 M峄 H貌a H瓢ng, TP Long Xuy锚n, An Giang,Vi峄噒 Nam. Homestay n岷眒 g岷 trung t芒m th脿nh ph峄, c谩ch trung t芒m 4,2km v脿 c谩ch trung t芒m mua s岷痬 Asia Plaza Long Xuy锚n 5…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m

Top 10 homestay 峄 An Giang 膽岷筽 nh岷

Top 10 homestay 峄 An Giang 膽岷筽 nh岷

An Giang c贸 th峄 l脿 膽i峄僲 膽岷縩 l媒 t瓢峄焠g cho nh峄痭g h脿nh tr矛nh tr岷 nghi峄噈 c峄 b岷 v峄沬 con ng瓢峄漣 mi峄乶 T芒y c农ng nh瓢 cu峄檆 s峄憂g sinh ho岷 c峄 ng瓢峄漣 d芒n b岷 膽峄媋. Kh么ng 峄搉 脿o, t岷 n岷璸 nh瓢 x峄 B岷痗 ph峄搉 hoa nh瓢ng mi峄乶 T芒y lu么n mang l岷 m峄檛 c岷 gi谩c y锚n b矛nh v脿 n茅t gi岷 d峄 cho du kh谩ch. 膼岷縩 v峄沬 mi峄乶 T芒y, v峄沬聽homestay 峄 An Giang l脿 膽岷縩 v峄沬 s么ng n瓢峄沜 mi峄噒 v瓢峄漬, m么i tr瓢峄漬g sinh th谩i…

膼峄峜 Th锚m 膼峄峜 Th锚m