M贸n canh chua c谩 n岷 r岷 nhanh, kh么ng tanh kh么ng nh峄泃

M贸n canh chua c谩 n岷 r岷 nhanh, kh么ng tanh kh么ng nh峄泃

Th峄 B岷, ng脿y 18/06/2022 01:00 AM (GMT+7)

H么m nay Chuy锚n gia V农 Th峄 Tuy岷縯 Nhung h瓢峄沶g d岷玭 b岷 膽峄峜 GiadinhNet c谩ch n岷 nhanh m贸n canh chua c谩 – s谩ng t岷 m峄沬 cho ng瓢峄漣 b岷璶 r峄檔 m脿 kh么ng tanh, kh么ng nh峄泃.

Nhi峄乽 ng瓢峄漣 ng岷 n岷 canh chua c谩?

Nhi峄乽 b脿 n峄檌 tr峄 ng岷 l脿m m贸n c谩 – nh岷 l脿 c谩c b岷 tr岷 – b峄焛 h峄 ng岷 l脿m m贸n c谩 k铆ch r铆ch, v脿 ng岷 nh岷 l脿 chuy峄噉 h贸c x瓢啤ng, sau khi 膬n c岷 mi峄噉g v脿 c啤 th峄 膽峄乽 to谩t ra m霉i tanh tanh c峄 c谩. Trong khi c谩c bi岷縩 t岷 c峄 m贸n c谩 – nh岷 l脿 c谩c m贸n canh chua c谩 r岷 ngon mi峄噉g, thanh m谩t h啤n nhi峄乽 (so v峄沬 vi峄嘽 膬n c谩c lo岷 th峄媡 tr脿n lan ng脿y n脿y th谩ng kh谩c – khi岷縩 c啤 th峄 thi岷縰 c芒n 膽峄慽 dinh d瓢峄g).

Ph峄 n峄 hi峄噉 膽岷 ng脿y nay r岷 b岷璶 r峄檔, h峄 l峄盿 ch峄峮 nh峄痭g m贸n 膬n n岷 th岷璽 nhanh ch峄 kh么ng c贸 th峄漣 gian n岷 nh峄痭g m贸n c岷 k峄. M贸n canh chua c谩 n岷 膽啤n gi岷 th矛 c农ng c岷 chu岷﹏ b峄 nguy锚n li峄噓 v脿 c谩ch n岷 sau r岷 nhanh, n岷 c岷 b峄痑 ch峄 m岷 30 ph煤t, v脿 n岷縰 t峄沬 45 ph煤t l脿 膽峄 c啤m ch铆n v脿 d峄峮 b谩t 膽农a xong xu么i.


M贸n canh chua c谩 n岷 r岷 nhanh, kh么ng tanh kh么ng nh峄泃 - s谩ng t岷 m峄沬 cho ng瓢峄漣 b岷璶 r峄檔 - 1

C谩 c贸 th峄 n岷 nhanh m贸n canh chua c谩 膬n r岷 ngon mi峄噉g. 岷h minh h峄峚.

Sau 膽芒y l脿 c谩ch n岷 canh chua c谩 r岷 nhanh v脿 kh么ng b峄 tanh, nh峄泃.

Nguy锚n li峄噓 n岷 nhanh m贸n canh chua c谩

– 500 鈥 600g c谩 ch茅p 200g (c贸 th峄 mua c谩 qu岷 n岷 th峄媡, 铆t x瓢啤ng. Ho岷穋 mua c谩 tr岷痬, c谩 ba sa, c谩 tra 膽茫 c岷痶 kh煤c b谩n s岷祅 峄 ch峄 ho岷穋 si锚u th峄). Ho岷穋 d霉ng c谩.tr岷痬, c谩 di锚u h峄搉g,鈥 膽峄乽 膽瓢峄).

– 200g d峄峜 m霉ng

– 100g c脿 chua

– S岷 ho岷穋 me, t岷痗 (qu岷), kh岷, thanh tr脿, chay… hay d岷 b峄梟g, hay m岷 c啤m chua l峄峜 t霉y 媒) 膽峄 t岷 膽峄 chua. . N岷縰 c贸 qu岷 d峄峜 膽茫 n瓢峄沶g s岷祅 b贸c v峄 膽峄 t峄 膽么ng l脿 ngon nh岷.

– H脿nh t铆m, h脿nh l谩, th矛a l脿, rau ng峄 (ng貌 om), m霉i t脿u (ng貌 gai)

Gia v峄: mu峄慽, n瓢峄沜 m岷痬, h岷 n锚m, 膽瓢峄漬g.

M贸n canh chua c谩 n岷 r岷 nhanh, kh么ng tanh kh么ng nh峄泃 - s谩ng t岷 m峄沬 cho ng瓢峄漣 b岷璶 r峄檔 - 2

M贸n canh chua c谩 r岷 t峄憂 c啤m m霉a h猫, m霉a thu. 岷h minh h峄峚.

C谩ch n岷 nhanh m贸n canh chua c谩

C谩 mua v峄 r峄璦 s岷h, r峄搃 tr谩ng n瓢峄沜 d岷 chua (hay r瓢峄 tr岷痭g).

Sau 膽贸 瓢峄沺 c谩 v峄沬 1 th矛a nh峄 b峄檛 canh, m峄檛 ch煤t h岷 ti锚u, b峄檛 ngh峄 – nh峄 b贸p 膽峄乽 kh岷痯 kh煤c c谩 cho nhanh ng岷 (l脿m nh瓢 th岷 膽峄 khi n岷 m贸n canh c谩 chua s岷 kh么ng b峄 tanh, b峄 nh峄泃).

Cho m峄檛 b谩t to n瓢峄沜 v脿o n峄搃, r峄搃 cho v脿o 1 mu么i nh峄 d岷 b峄梟g (hay 1 mu么i nh峄 m岷 c啤m chua l峄峜; ho岷穋 m岷 qu岷 s岷/kh岷/thanh tr脿/me/chay/d峄峜 n瓢峄沶g b贸c v峄…

N瓢峄沜 s么i th矛 th岷 c谩 v脿o 膽un d膬m ph煤t.

Th谩i c脿 chua cho v脿o. 膼un cho n峄搃 canh c谩 s么i l岷 th矛 h茫y th岷 d峄峜 m霉ng (膽茫 b贸p mu峄慽), kh么ng c贸 c农ng kh么ng sao – nh瓢ng c贸 th锚m d峄峜 m霉ng 膬n s岷 r岷 ngon mi峄噉g.

N锚m th锚m 1 th矛a n瓢峄沜 m岷痬 cho n峄搃 canh d岷瓂 m霉i th啤m r峄搃 b岷痗 xu峄憂g.

R岷痗 h脿nh th矛a l脿 (ho岷穋 rau ng峄).

V岷瓂 l脿 xong n峄搃 canh c谩 chua – t岷 c岷 ch峄 m岷 20 ph煤t.聽

M贸n canh c谩 n岷 chua n锚n 膬n c霉ng rau gh茅m r峄璦 k峄 膽茫 ng芒m n瓢峄沜 tinh khi岷縯.

膫n c啤m v峄沬 m贸n canh c谩 n锚n th锚m m峄檛 m贸n m岷穘 nh瓢 t么m rang, th峄媡 rang, hay l岷 rang, tr峄﹏g tr谩ng… c貌 th锚m c脿 mu峄慽 x峄昳 l脿 r岷 t峄憂 c啤m, nh岷 l脿 m霉a h猫, m霉a thu.

C谩 c贸 th峄 ch岷 bi岷縩 th脿nh nhi峄乽 m贸n 膬n kh谩c nhau, t峄 tr峄﹏g c谩 mu峄慽 膽岷縩 sushi, t峄 c谩 chi锚n 膽岷縩 canh chua c谩鈥 h瓢啤ng v峄 th啤m ngon kh谩c nhau, mang l岷 v么 s峄 l峄 铆ch cho s峄ヽ kh峄廵.

C谩 ch峄゛ nhi峄乽 dinh d瓢峄g v脿 kho谩ng ch岷, l岷 d峄 ch岷 bi岷縩. 膫n c谩 膽峄乽 膽岷穘 m峄梚 tu岷 s岷 gi煤p t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 膽谩ng k峄.

C谩 cung c岷 ch岷 dinh d瓢峄g d峄搃 d脿o, l脿 ngu峄搉 protein phong ph煤, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 ngu峄搉 cung c岷 omega-3 – axit b茅o c贸 l峄 cho c啤 th峄. Ch峄 v峄沬 m贸n ch铆nh l脿 c谩, b峄痑 膬n s岷 膽岷 膽峄 ch岷 v脿 v么 c霉ng l脿nh m岷h.

V峄沬 ng瓢峄漣 tr瓢峄焠g th脿nh v脿 ng瓢峄漣 cao tu峄昳 c谩c m贸n 膬n t峄 c谩 gi煤p gi岷 l瓢峄g cholesterol trong m谩u, cung c岷 nhi峄乽 protein, i-峄憈 v脿 c谩c ch岷 dinh d瓢峄g c岷 thi岷縯. Omega-3 h峄 tr峄 t峄慽 瓢u ho岷 膽峄檔g c峄 n茫o v脿 c谩c c啤 quan kh谩c trong c啤 th峄, gi岷 nguy c啤 m岷痗 c谩c b峄噉h tim m岷h, cholesterol cao trong m谩u, gi岷 膽au v脿 s瓢ng kh峄沺, gi岷 nguy c啤 m岷痗 c谩c b峄噉h t峄 mi峄卬 (nh瓢 膽谩i th谩o 膽瓢峄漬g t媒p 1).

膫n c谩 t膬ng c瓢峄漬g s峄ヽ kh峄廵 tim m岷h, c岷 thi峄噉 th峄 l峄眂, t膬ng t峄慶 qu谩 tr矛nh trao 膽峄昳 ch岷 trong c啤 th峄, gi岷 nguy c啤 m岷痗 c谩c b峄噉h ung th瓢 膽瓢峄漬g ti锚u h贸a, gi岷 b岷 t贸c v脿 l脿m ch岷璵 qu谩 tr矛nh l茫o h贸a, gi岷 nguy c啤 b峄 tr岷 c岷, c岷 thi峄噉 ch岷 l瓢峄g gi岷 ng峄, mang l岷 s峄ヽ s峄憂g cho l脿n da, ng峄玜 m峄 tr峄﹏g c谩 do r峄慽 lo岷 n峄檌 ti岷縯 t峄 xu岷 hi峄噉…

Vitamin D trong c谩 nh瓢 m峄檛 hormones steroid trong c啤 th峄 – t峄憈 cho da v脿 t贸c, t膬ng c瓢峄漬g m峄峜 t贸c, gi煤p da 膽岷 kh峄廵 m岷h h啤n, t膬ng c瓢峄漬g h峄 mi峄卬 d峄媍h.

Tr岷 em 膬n c谩 gi煤p m岷痶 tr岷 s谩ng, kh峄廵 h啤n, Omega-3 DHA 膽贸ng vai tr貌 then ch峄憈 trong s峄 t膬ng tr瓢峄焠g c农ng nh瓢 ph谩t tri峄僴 c峄 n茫o v脿 m岷痶, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 峄 thai nhi. M岷 b岷 b峄 sung 膽岷 膽峄 omega-3 trong thai k峄 gi煤p k铆ch th铆ch ph谩t tri峄僴 th峄 l峄眂 , gi煤p tr岷 th么ng minh h啤n, ng峄玜 hen suy峄卬.

Nh瓢ng tr谩nh 膬n c谩 s峄憂g, ho岷穋 ch瓢a 膽瓢峄 n岷 k峄 v矛 c贸 th峄 g芒y h岷 cho s峄ヽ kh峄廵 c峄 em b茅 v脿 ch铆nh b岷.

Ngu峄搉: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mon-canh-chua-ca-nau-rat-nhanh-khong-tanh-khong-nhot-sang-tao-…

Gi岷 t峄廰 n峄梚 s峄 b峄 ng峄゛, l脿m m贸n canh c谩 d峄峜 m霉ng th啤m ngon, kh么ng tanh, kh么ng ng峄゛ v脿 c么ng d峄g tuy峄噒 v峄漣 c峄 d峄峜 m霉ng

V矛 s峄 tanh, s峄 ng峄゛ khi l脿m, ng峄゛ l膬n t膬n 峄 mi峄噉g khi 膬n n锚n m贸n canh c谩 d峄峜 m霉ng v脿 b煤n c谩 d峄峜 m霉ng thanh m谩t, gi岷 nhi峄噒 b峄 nhi峄乽 b脿 n峄檌 tr峄… t峄 ch峄慽. Nh瓢ng bi岷縯 c谩ch…