Ho脿ng Duy lu么n mu峄憂 c贸 gia 膽矛nh tr峄峮 v岷筺

Ho脿ng Duy lu么n mu峄憂 c贸 gia 膽矛nh tr峄峮 v岷筺

T么i 膽茫 c贸 th峄 hi峄僽 v矛 sao, hai tr谩i tim t瓢峄焠g ch峄玭g tr谩i ng瓢峄 nhau nh瓢 Trang (Huy峄乶 Lizzie) v脿 Duy (膼矛nh T煤) trong Th瓢啤ng Ng脿y N岷痭g V峄聽l岷 c贸 th峄 膽峄搉g 膽i峄噓 膽岷縩 nh瓢 v岷瓂. Ho谩 ra h峄 c贸 chung m峄檛 n峄梚 膽au l煤c nh峄, 膽贸 ch铆nh l脿 s峄 chia ly v峄沬 ng瓢峄漣 m脿 h峄 y锚u th瓢啤ng nh岷, 膽贸 ch铆nh l脿 m岷. Nh瓢ng c贸 膽i峄乽, Duy l岷 k茅m may m岷痭 h啤n Trang m峄檛 t岷筼, c贸 l岷 Trang 膽茫 膽瓢峄 膽峄乶 膽谩p b岷眓g m峄檛 gia 膽矛nh h岷h ph煤c – l脿 th峄 m脿 Duy ch岷硁g th峄 c贸 膽瓢峄.

>>>Xem th锚m: Th瓢啤ng Ng脿y N岷痭g V峄: Em trai 膽峄慽 x峄 v峄沬 b脿 Nga kh么ng b岷眓g ng瓢峄漣 d瓢ng

Nghe nh峄痭g l峄漣 m脿 Duy 膽茫 n贸i v峄沬 Trang, trong 膽贸 c贸 l岷 l脿 m峄檛 s峄 ganh t峄 r岷 nhi峄乽: 鈥M峄 c贸 bi岷縯 t岷 sao c岷璾 l岷 th铆ch sang nh脿 m岷 Nga 膬n c啤m hay kh么ng? B峄焛 v矛 nh脿 m岷 Nga lu么n tr脿n ng岷璸 kh么ng kh铆 gia 膽矛nh鈥.聽

B峄痑 c啤m gia 膽矛nh nghe c贸 v岷 ch岷硁g c贸 g矛 nh瓢ng th峄眂 ch岷 nh峄痭g ng瓢峄漣 nh瓢 Duy, nh峄痭g ng瓢峄漣 h岷眓g ao 瓢峄沜 m峄檛 b峄痑 c啤m 膽岷 膽峄 c岷 b峄 v脿 m岷 c岷 th岷 r岷 xa x峄. C农ng ch铆nh v矛 thi岷縰 v岷痭g 膽i c岷 gi谩c 膽贸, n锚n anh lu么n ao 瓢峄沜 c贸 m峄檛 gia 膽矛nh h岷h ph煤c nh瓢 Trang, n啤i 膽贸 c贸 m岷 Nga lu么n s岷祅 s脿ng m芒m c啤m ch脿o 膽贸n con m矛nh.

Duy s峄憂g trong nhung l峄 nh瓢ng thi岷縰 膽i s峄 y锚u th瓢啤ng c峄 b峄 m岷, b脿 Nhung (NSND Minh H貌a) 膽茫 b霉 膽岷痯 ph岷 n脿o n峄梚 膽au m岷 m谩t n脿y c峄 Duy nh瓢ng c贸 l岷 v矛 s峄 ki峄僲 so谩t c峄 么ng Ho脿ng Long (NSND Ti岷縩 膼岷) n锚n cu峄檆 s峄憂g c峄 anh v岷玭 lu么n b峄 b贸 bu峄檆, ng峄檛 ng岷, m茫i ch岷硁g c贸 m峄檛 ni峄乵 h岷h ph煤c. Kh么ng nh峄痭g th岷, m峄慽 quan h峄 gi峄痑 b脿 Nhung v脿 么ng Ho脿ng Long v岷玭 lu么n t峄搉 t岷 m峄檛 kho岷g c谩ch v么 h矛nh, thi岷縰 膽i h啤i 岷 c峄 gia 膽矛nh l脿m m峄檛 膽峄゛ tr岷 nh瓢 Duy lu么n ao 瓢峄沜 b峄痑 c啤m 膽岷 岷 膽煤ng ngh末a.

Nh瓢ng r峄搃 Trang v脿 Duy s岷 v峄 chung m峄檛 nh脿 m脿 th么i, gia 膽矛nh m岷 Nga (NS漂T Thanh Qu媒) l岷 c贸 th锚m th脿nh vi锚n, c霉ng nhau ng峄搃 l岷 h谩t nh峄痭g c芒u v猫. T么i tin r岷眓g, Trang hi峄僽 膽瓢峄 c岷 gi谩c c峄 Duy nh岷 v矛 ch铆nh c么 c农ng 膽茫 t峄玭g tr岷 qua n峄梚 膽au 膽贸, n锚n ni峄乵 h岷h ph煤c n脿y s岷 c貌n 膽瓢峄 nh芒n l锚n g岷 b峄檌 khi c贸 th锚m s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 Duy.

Nh矛n Duy m脿 t么i l岷 nh峄 th锚m 膽岷縩 c岷璾 V瓢峄g (B谩 Anh), c岷 cu峄檆 膽峄漣 膽i t矛m h岷h ph煤c l峄゛ 膽么i nh瓢ng l岷 c贸 k岷縯 c峄 kh么ng ng峄, s峄 b岷 b脿ng nh瓢 bao tr霉m l岷 ng瓢峄漣 c岷璾 kh峄 kh岷 c贸 khu么n m岷穞 鈥渃峄 nh矛n th么i l脿 ng瓢峄漣 ta mu峄憂 l峄玜 r峄搃鈥. Nh峄痭g t瓢峄焠g ng瓢峄漣 bao n膬m sau 膽峄 v峄, c岷璾 V瓢峄g 膽茫 t矛m ki岷縨 膽瓢峄 ng瓢峄漣 t矛nh trong m峄檔g, nh瓢ng l脿 ai c农ng 膽瓢峄 sao l岷 l脿 M峄檔g M啤 (L瓢u Huy峄乶 Trang).

Nh矛n c么 l脿 t么i 膽茫 kh么ng c贸 ch煤t thi峄噉 c岷 n脿o r峄搃, l煤c n脿o c农ng ch峄 mu峄憂 v貌i ti峄乶 ng瓢峄漣 c岷璾 c峄 ch煤ng ta th么i, c么 c农ng n脿o c贸 bi岷縯 ch峄玭g m峄眂 s峄 ti峄乶 kia ng脿y m峄檛 c峄 t膬ng l锚n c貌n h啤n c岷 c岷 s峄 nh芒n. M峄沬 ng脿y n脿o c贸 ba tr膬m ng脿n gi峄 膽茫 l锚n t峄沬 50 tri峄噓 r峄搃, n贸 c农ng gi谩n ti岷縫 g芒y ra m芒u thu岷玭 c峄 c岷璾 v峄沬 b脿 Nga. Nghe c芒u chuy峄噉 th么i 膽茫 th岷 m峄檛 c谩i m霉i 鈥渪铆 g岷鈥 ph岷g ph岷 quanh 膽芒y.

膼茫 th岷 qua con m岷痶 c峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 t峄玭g tr岷 nh瓢 b脿 Nga, M峄檔g M啤 kh么ng kh谩c g矛 m峄檛 ng瓢峄漣 ph峄 n峄 l岷硁g l啤 m脿 c岷璾 V瓢峄g c峄 c茫i cho b岷眓g 膽瓢峄 膽贸 l脿 s峄 膽on 膽岷 c峄 ng瓢峄漣 l脿m d峄媍h v峄. Ch瓢a bi岷縯 k岷縯 c峄 th岷 n脿o nh瓢ng c贸 l岷 cu峄檆 膽峄漣 c岷璾 V瓢峄g ch峄 c贸 th峄 s峄憂g h岷h ph煤c khi 峄 v岷瓂 b岷 b岷 v峄沬 ch峄 g谩i th么i, ch峄 t么i th岷 c岷璾 ra 膽峄漣 t矛m ki岷縨 h岷h ph煤c 峄 膽芒u xa t铆t t岷痯 膽峄 r峄搃 ph岷 nh岷璶 l岷 nh峄痭g 鈥渃煤 l峄玜鈥 c岷 m峄檛 膽峄漣 ng瓢峄漣 c农ng kh贸 m脿 qu锚n.

T么i mong c岷璾 V瓢峄g n岷縰 b峄 鈥渪铆 g岷鈥 l岷 n脿y th矛 c农ng 膽峄玭g n锚n t矛m ki岷縨 h岷h ph煤c 峄 膽芒u xa n峄痑, c岷璾 kh么ng c贸 kh岷 n膬ng t矛m th矛 膽茫 c贸 ng瓢峄漣 ch峄 kia lo l岷痭g gi煤p r峄搃, mi峄卬 kh么ng 膽峄 ch峄 m岷 th锚m ti峄乶 l脿 膽瓢峄. T岷 nhi锚n t么i kh么ng qu锚n ch煤c V芒n Trang 鈥 Ho脿ng Duy xu么i ch猫o m谩t m谩i, thu岷璶 l峄 v峄 ch煤ng m峄檛 nh脿, hi峄噉 t岷 ch峄 c貌n 么ng Ho脿ng Long ch瓢a cho ch煤ng ta bi岷縯 么ng c贸 膽峄搉g 媒 cho h么n s峄 n脿y di峄卬 ra hay kh么ng?

>>>Xem th锚m: Th瓢啤ng Ng脿y N岷痭g V峄: Phong gi谩n ti岷縫 n贸i v峄沬 V芒n chuy峄噉 m矛nh b峄 v峄 b峄

M峄峣 ng瓢峄漣 膽峄玭g qu锚n 膽贸n xem nh峄痭g t岷璸 ti岷縫 theo c峄 Th瓢啤ng Ng脿y N岷痭g V峄ph岷 2 膽峄 bi岷縯 膽i峄乽 g矛 th煤 v峄 s岷 x岷 ra s岷痯 t峄沬. D霉 phim 膽茫 膽i 膽瓢峄 戮 ch岷穘g 膽瓢峄漬g nh瓢ng v岷玭 c贸 qu谩 nhi峄乽 th峄 l脿m ch煤ng ta ph岷 h谩o h峄ヽ, 膽峄 ch峄.* B脿i vi岷縯 c峄 Chloe Nguyen

chia s岷 t岷 box Blog phim Vi峄噒


N岷縰 b岷 y锚u th铆ch phim truy峄乶 h矛nh Vi峄噒 v脿 nh岷 l脿 nh峄痭g b峄 phim si锚u hot c峄 VFC

, m峄漣 b岷 b岷 v脿o 膽芒y 膽峄 膽膬ng b脿i trao 膽峄昳 b脿n lu岷璶 c霉ng m峄峣 ng瓢峄漣.


B岷 c岷 t矛m th么ng tin d峄 li峄噓 v脿 膽峄峜 review v峄 phim Th瓢啤ng Ng脿y N岷痭g V峄?
H茫y truy c岷璸 v脿o DAN Wiki 膽峄 c贸 t岷 t岷 t岷璽 nh峄痭g n峄檌 dung b岷 c岷 膽岷:
b岷 v脿o 膽芒y