Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ở đâu?