Đâu là vịnh biển lớn nhất ở Khánh Hòa?

Đâu là vịnh biển lớn nhất ở Khánh Hòa?

Đâu là vịnh biển lớn nhất ở Khánh Hòa?