Chuy峄噉 t矛nh y锚u c贸 kh么ng gi峄 m岷 m峄沬 ti岷縞

Chuy峄噉 t矛nh y锚u c贸 kh么ng gi峄 m岷 m峄沬 ti岷縞

Trong t岷璸 3 c峄 Ch峄搉g C农, V峄 C农, Ng瓢峄漣 Y锚u C农, sau bao l岷 c峄 t矛nh c峄 g岷穚 l岷 nhau c峄 Giang (L茫 Thanh Huy峄乶) v脿 V农 (膼脿o Ch铆 Nh芒n) th矛 cu峄慽 c霉ng Giang c农ng bi岷縯 m矛nh ph岷 l脿m chung c么ng ty v峄沬 ng瓢峄漣 y锚u c农. Kh么ng nh峄痭g th岷, anh l岷 l脿 s岷縫 t峄昻g c峄 c么ng ty n峄痑 ch峄, t么i th岷 m峄檛 t瓢啤ng lai s贸ng gi贸 ph铆a tr瓢峄沜 cho c岷 hai ng瓢峄漣. Nh瓢ng tr瓢峄沜 ti锚n, t么i th岷 V农 d霉 膽茫 c贸 v峄 v脿 con trai, nh瓢ng v岷玭 c岷 th岷 ti岷縞 nu峄慽 khi g岷穚 l岷 t矛nh c农, c贸 ph岷 膽脿n 么ng ai c农ng nh瓢 ai, ph岷 m岷 r峄搃 m峄沬 ti岷縞?

>>>Xem th锚m: Ch峄搉g C农, V峄 C农, Ng瓢峄漣 Y锚u C农 t岷璸 3: V农 b岷 ng峄 th脿nh s岷縫 c峄 Giang

膼岷 ti锚n, t么i kh谩 b岷 ng峄 khi Giang v脿 V农 trong qu谩 kh峄 膽茫 b锚n nhau 膽瓢峄 t岷璶 7 n膬m, m峄檛 kho岷g th峄漣 gian 膽峄 d脿i 膽峄 hai ng瓢峄漣 c贸 th峄 hi峄僽 h岷縯 膽瓢峄 nhau. Ch岷痗 ph岷 c贸 l媒 do n脿o kh峄g khi岷縫 l岷痬 m峄沬 khi岷縩 hai ng瓢峄漣 bu峄檆 ph岷 chia tay, trong tr瓢峄漬g h峄 n脿y m峄峣 l峄梚 l岷 d瓢峄漬g nh瓢 thu峄檆 v峄 V农. L煤c ng峄搃 n贸 chuy峄噉 v峄沬 膽峄゛ em trai 峄 qu谩n ph峄, anh c农ng 煤p m峄 ph岷 n脿o v峄 l媒 do anh ph岷 chia tay ng瓢峄漣 y锚u c农, nh瓢ng c农ng kh么ng qu锚n n贸i khi 膽贸 anh kh么ng th峄 n脿o l脿m kh谩c 膽瓢峄.

T么i 膽o谩n c贸 th峄 do l煤c 岷, gia 膽矛nh V农 kh贸 kh膬n, x岷 ra chuy峄噉 n锚n anh ph岷 l岷 Tr芒m (Th霉y D瓢啤ng) 膽峄 c峄﹗ v茫n t矛nh h矛nh, 膽贸 l脿 nguy锚n nh芒n t岷 sao V农 c贸 膽峄 s峄ヽ 膽峄 mua l岷 c么ng ty r峄搃 tr峄 th脿nh s岷縫 t峄昻g nh瓢 ng脿y h么m nay. T岷 nhi锚n t么i kh么ng ph峄 nh岷璶 kh岷 n膬ng c峄 V农, v矛 d霉 c贸 ti峄乶 m脿 kh么ng c贸 t脿i th矛 c农ng l脿 ng瓢峄漣 b峄 膽i. Nh瓢ng nh瓢 H脿o (Minh Ho脿ng) n贸i: 鈥淭h岷眓g 膽脿n 么ng n脿o ph峄 t矛nh ch岷硁g c贸 l媒 do, nh瓢ng kh么ng c贸 l媒 do n脿o 膽瓢峄 ch岷 nh岷璶 h岷縯鈥.

膼煤ng v岷瓂, b岷 c峄 ai ph峄 t矛nh m峄檛 ng瓢峄漣 c农ng c贸 m峄檛 l媒 do v脿 l媒 l岷 th岷璽 ho脿n h岷, nh瓢ng tuy峄噒 nhi锚n h峄 cho 膽贸 膽煤ng, r峄搃 bu峄檆 膽峄慽 ph瓢啤ng ph岷 ch岷 nh岷璶 nh瓢 m峄檛 膽i峄乽 hi峄僴 nhi锚n. M峄峣 th峄 c貌n tr峄 l锚n t峄 h啤n g岷 nhi峄乽 l岷, khi ch煤ng ta g岷穚 nh峄痭g ng瓢峄漣 膽脿n 么ng nh瓢 V农, l煤c chia tay c农ng chia tay cho b岷眓g 膽瓢峄 膽峄 r峄搃 khi g岷穚 l岷 ng瓢峄漣 y锚u c农 anh v岷玭 膽峄檔g l貌ng, b峄搃 h峄搃 v脿 t矛nh c岷 khi x瓢a l岷 th峄昻 th峄ヽ th锚m m峄檛 l岷 n峄痑.

Nh瓢 l峄漣 Minh Minh (Qu峄硁h Nga) n贸i, V农 x峄﹏g 膽谩ng ph岷 tr岷 m峄檛 c谩i gi谩 th岷璽 膽岷痶 khi 膽茫 ph峄 t矛nh c岷 c峄 Giang. 膼茫 chia tay r峄搃 n岷縰 kh么ng th峄 l脿m b岷 膽峄慽 x峄 v峄沬 nhau b矛nh th瓢峄漬g th矛 h茫y xem nhau nh瓢 ng瓢峄漣 d瓢ng 膽峄 hai ng瓢峄漣 c贸 th峄 tho岷 m谩i s峄憂g. V农 n贸i nh瓢 膽茫 th峄眂 s峄 tuy峄噒 t矛nh v峄沬 Giang, nh瓢ng t么i bi岷縯 anh v岷玭 c貌n r岷 nhi峄乽 t矛nh c岷 v峄沬 ng瓢峄漣 y锚u c农, ch铆nh V农 c农ng x谩c nh岷璶 m矛nh trong ngo脿i b岷 nh岷, n贸i m峄檛 膽岷眓g l脿m m峄檛 n岷籵.

Ph岷 kh贸 kh膬n l岷痬, Giang m峄沬 v瓢峄 qua 膽瓢峄 c煤 s峄慶 膽贸, ai l岷 kh么ng nh瓢 v岷瓂, chia tay m峄檛 cu峄檆 t矛nh 膽茫 膽i theo m矛nh c岷 m峄檛 qu茫ng 膽峄漣 ch瓢a bao gi峄 l脿 膽i峄乽 d峄 d脿ng c岷. V岷瓂 m脿 khi m矛nh 膽茫 膽i qua 膽瓢峄 kho岷g th峄漣 gian kh贸 kh膬n nh岷, cu峄檆 s峄憂g g岷 峄昻 膽峄媙h, ng瓢峄漣 c农 l岷 b岷 ng峄 xu岷 hi峄噉 nh瓢 mu峄憂 x谩o tr峄檔 cu峄檆 s峄憂g c峄 m矛nh th锚m m峄檛 l岷 n峄痑.

T么i bi岷縯 V农 v峄玜 th瓢啤ng Giang, v峄玜 ti岷縞 nu峄慽 m峄慽 quan h峄 膽茫 c农, nh瓢ng anh c农ng ph岷 hi峄僽, hai ng瓢峄漣 hi峄噉 t岷 膽茫 c贸 nh峄痭g gia 膽矛nh ri锚ng v脿 膽i峄乽 c岷 k峄 nh岷 l脿 ti岷縫 x煤c v峄沬 ng瓢峄漣 c农 khi v岷玭 c貌n t矛nh c岷. Tr谩nh tr瓢峄漬g h峄 ng瓢峄漣 ta c贸 th峄 膽峄搉 th峄昳 鈥渢矛nh c农 kh么ng r峄 c农ng t峄沬鈥. T么i mong V农 c贸 ti岷縞 c农ng ch峄 n锚n gi峄 trong l貌ng ch峄 膽峄玭g l峄 n贸 ra b锚n ngo脿i nh瓢 媒 膽峄媙h, s岷 l脿m c岷 hai ng瓢峄漣 m芒u thu岷玭 v峄沬 v峄 ch峄搉g, tan c峄璦 n谩t nh脿 m岷 th么i.

Nh瓢ng tr峄漣 膽芒u c贸 chi峄乽 l貌ng ng瓢峄漣, phim m峄沬 ch峄 膽岷縩 t岷璸 3, nh瓢ng 媒 膽峄 x岷 c峄 V农 膽茫 hi峄噉 l锚n kh谩 r玫 r脿ng, d峄 s岷 c贸 nh峄痭g c芒u chuy峄噉, m芒u thu岷玭 n岷 l峄璦 n峄 ra trong t瓢啤ng lai g岷. M峄峣 ng瓢峄漣 h茫y ti岷縫 t峄 膽贸n xem nh峄痭g t岷璸 m峄沬 c峄 Ch峄搉g C农, V峄 C农, Ng瓢峄漣 Y锚u C农聽膽峄 kh么ng b峄 l峄 t矛nh ti岷縯 h岷 d岷玭 nha.

>>>Xem th锚m: CCVCNYC: Con c谩i lu么n ph岷 ch峄媢 t峄昻 th瓢啤ng, khi h么n nh芒n cha m岷 膽峄 v峄

B脿i vi岷縯 c峄 Lindo tr锚n聽DienAnh.Net

N岷縰 b岷 c农ng m锚 phim Vi峄噒 th矛 theo d玫i nhi峄乽 b脿i vi岷縯 h啤n t岷聽膽芒y聽nha! C貌n mu峄憂 鈥渉贸ng h贸t鈥 tin t峄ヽ hay ho v峄 nh峄痭g phim kh谩c th矛 nhanh tay click v脿o m岷g x茫 h峄檌聽DienAnh.Net聽膽峄 膽峄峜 th锚m nhi峄乽 膽i峄乽 hay ho nha.