Ch岷硁g bi岷縯 t么i ch峄峮 c么 膽啤n hay c么 膽啤n ch峄峮 t么i, ch峄 bi岷縯 c脿ng l峄沶 t么i c脿ng c么 膽啤n

Ch岷硁g bi岷縯 t么i ch峄峮 c么 膽啤n hay c么 膽啤n ch峄峮 t么i, ch峄 bi岷縯 c脿ng l峄沶 t么i c脿ng c么 膽啤n

Th脿nh ph峄 b茅 th岷 th么i m脿 t矛m ho脿i ch岷硁g 膽瓢峄, t矛m ho脿i sao ch岷硁g th岷 nhau gi峄痑 ch峄憂 膽么ng ng瓢峄漣. Th脿nh ph峄 b茅 膽岷縩 th岷 th么i m脿 t矛m ho脿i kh么ng th岷 ch煤t 岷 谩p, ch煤t y锚u th瓢啤ng ri锚ng m矛nh.

H么m nay, t么i c么 膽啤n gi峄痑 膽瓢峄漬g ph峄 th芒n thu峄檆, t么i c岷 th岷 c么 膽啤n gi峄痑 膽峄漣 tr么i. R峄搃 c贸 nh峄痭g 膽锚m m瓢a, n岷眒 nghe c芒u ca r岷 x瓢a t峄 radio ph谩t l锚n, nghe th岷璽 bu峄搉.

Ng瓢峄漣 l峄沶 c么 膽啤n, t峄 m矛nh trong bao ngh末 suy. Ng峄搃 b锚n ai sao th岷 ri锚ng t么i qu岷h hiu !

H么m nay, l貌ng tr峄憂g r峄梟g v么 膽峄媙h, 膽i峄乽 ch煤ng ta mu峄憂 theo 膽u峄昳, r峄憈 cu峄檆 mang h矛nh h脿i g矛? H岷h ph煤c l脿 g矛? Ch煤ng ta c么 膽啤n trong cu峄檆 s峄憂g h峄慽 h岷, c么ng vi峄嘽 b岷璶 r峄檔, b岷 b猫 t峄 t岷璸, nh峄痭g 媒 t瓢峄焠g 膽i锚n cu峄搉g thay 膽峄昳 c岷 cu峄檆 膽峄漣, v脿 v脿i ba l岷 h岷筺 h貌 m芒y m瓢a.

V脿 r峄搃 t么i c岷 th岷 c么 膽啤n. T么i th瓢峄漬g 膽峄 l峄梚 cho tr瓢峄焠g th脿nh m脿 kh么ng th峄 nh矛n l岷 xem ng瓢峄漣 kh谩c 膽ang xa l谩nh t么i hay ch铆nh t么i 膽ang xa l谩nh h峄. Ng瓢峄漣 kh谩c 膽ang 膽峄慽 l岷璸 quan 膽i峄僲, l岷 s峄憂g v峄沬 t么i n锚n r峄漣 kh峄廼, hay ch铆nh t么i 膽茫 l脿m nh瓢 th岷 v峄沬 h峄?

Ch岷硁g bi岷縯 t么i ch峄峮 c么 膽啤n hay c么 膽啤n ch峄峮 t么i, ch峄 bi岷縯 c脿ng l峄沶 t么i c脿ng c么 膽啤n

C脿ng l峄沶, t么i c脿ng c岷 th岷 m矛nh c么 膽啤n b峄焛 t铆nh c谩ch c峄 m矛nh 膽茫 d岷 thay 膽峄昳 theo 膽峄 tu峄昳. T么i kh么ng mu峄憂 膽i t峄沬 膽芒u, l瓢峄漣 ti岷縫 x煤c v峄沬 ng瓢峄漣 l岷, ch岷硁g m脿ng 膽岷縩 n啤i 膽么ng ng瓢峄漣 hay 膽茫 th么i h谩o h峄ヽ 膽峄慽 v峄沬 b岷 k矛 ng脿y l峄 n脿o? T么i c农ng th么i kh么ng c岷 ai n贸i chuy峄噉 c霉ng, th么i kh么ng c岷 ai 膽i 膬n chung, th么i kh么ng c岷 ai quan t芒m hay c农ng ch岷硁g m脿ng d峄盿 d岷玬 v脿o b岷 k矛 m峄檛 ng瓢峄漣 n脿o. V脿 r峄搃 nh瓢 th岷, t么i c峄 l峄 th峄 m峄檛 m矛nh qua ng脿y.

膼i h峄峜 xa nh脿, t峄憈 nghi峄噋, 膽i l脿m, tha ph瓢啤ng n啤i 膽岷 kh谩ch. N峄梚 c么 膽啤n x芒m chi岷縨 ta m峄梚 ng脿y sau khi tan ca, sau khi l脿m xong h岷縯 nh峄痭g c么ng vi峄嘽 lau ch峄, 膽un n岷, n岷眒 d脿i tr锚n gi瓢峄漬g v脿 nh岷痬 m岷痶 膽i ng峄 , k岷縯 th煤c m峄檛 ng脿y.

膼么i khi t么i th岷 d瓢峄漬g nh瓢 c岷 th岷 gi峄沬 v岷玭 膽ang quay m脿 ch峄 m矛nh ta 膽峄﹏g l岷. 膼贸 l脿 l煤c ng峄搃 gi峄痑 膽谩m 膽么ng 峄搉 茫 nh瓢ng l岷 l岷 l玫ng v脿 v么 c岷 tr瓢峄沜 nh峄痭g c芒u chuy峄噉, nh峄痭g l峄漣 t谩n d瓢啤ng s谩o r峄梟g hay nh峄痭g l峄漣 n贸i 膽霉a nh岷 nh岷給鈥

  • Nh峄痭g d貌ng status suy t瓢 – Khi c么 膽啤n tr峄 th脿nh m峄檛 th贸i quen

Cu峄檆 s峄憂g l脿 nh瓢 v岷瓂 膽岷! 膼au 膽峄沶, kh贸 nh峄峜, t峄昻 th瓢啤ng鈥岷 c岷 ph岷 ch峄媢 膽峄眓g m峄檛 m矛nh. Nh瓢ng v岷玭 ph岷 ni峄乵 n峄 h膬ng h谩i ti岷縩 v峄 ph铆a tr瓢峄沜. V矛 膽峄漣 n脿y, kh么ng ch峄゛ ch岷 nh峄痭g con ng瓢峄漣 ch峄 bi岷縯 ngo岷h l岷. Th峄眂 ra t么i ch瓢a t峄玭g h岷縯 c么 膽啤n鈥

D瓢峄漬g nh瓢 qu谩 tr矛nh tr瓢峄焠g th脿nh 膽峄搉g ngh末a v峄沬 vi峄嘽 ph岷 l脿m quen d岷 v峄沬 n峄梚 c么 膽啤n. C贸 l岷 b峄焛 c脿ng tr瓢峄焠g th脿nh t么i c脿ng tr峄 n锚n tr岷 t末nh, t么i c脿ng t矛m c谩ch l谩nh xa nh峄痭g ch峄憂 膽么ng 膽煤c, x么 b峄撯

C脿ng tr瓢峄焠g th脿nh c脿ng c么 膽啤n, n峄梚 c么 膽啤n hi峄僴 hi峄噉 m峄檛 c谩ch r玫 r脿ng v脿o m峄梚 s峄沵 mai. Chi岷縞 膽i峄噉 tho岷 v岷玭 n岷眒 im l矛m, 膽么i khi th猫m m峄檛 tin nh岷痭 ch煤c ng脿y m峄沬 t峄憈 l脿nh t峄 m峄檛 n峄璦 kia, nh瓢ng d瓢峄漬g nh瓢 膽贸 ch峄 l脿 媒 ngh末 c峄 ri锚ng m矛nh ta m脿 th么i.

Ch岷硁g bi岷縯 t么i ch峄峮 c么 膽啤n hay c么 膽啤n ch峄峮 t么i, ch峄 bi岷縯 c脿ng l峄沶 t么i c脿ng c么 膽啤n

C贸 nh峄痭g ng脿y t么i g岷穖 nh岷 n峄梚 c么 膽啤n c峄 ch铆nh m矛nh d瓢峄沬 l脿n m瓢a 瓢峄泃 l岷h, v岷瓂 m脿 c么 膽啤n v岷玭 c峄 l脿 m峄檛 m矛nh. M峄檛 m矛nh b锚n t谩ch c脿 ph锚 膽en 膽岷穋 kh么ng 膽瓢峄漬g. C贸 nhi峄乽 ng瓢峄漣 th岷痗 m岷痗 t岷 sao l岷 th铆ch v峄 c脿 ph锚 膽岷痭g ch谩t 膽岷 l瓢峄 nh瓢 th岷. V峄沬 nh峄痭g k岷 c么 膽啤n nh瓢 t么i, v峄憂 d末 膽茫 n岷縨 v峄 膽岷痭g g岷 tr膬m l岷 m脿u 膽en quy峄噉 膽岷穋 c峄 c脿 ph锚.

Ng瓢峄漣 l峄沶 c么 膽啤n. L脿 khi tr谩i tim v脿 l铆 tr铆 l岷 ch岷硁g th猫m nghe l峄漣 nhau. Tim b岷 mu峄憂 kh贸c, nh瓢ng l铆 tr铆 l岷 ch岷硁g th猫m cho. Tim b岷 r岷 膽au , nh瓢ng l铆 tr铆 l岷 c瓢峄g 茅p b岷 r岷眓g “m矛nh kh么ng sao c岷”. 膼峄 r峄搃 khi c峄 c峄 g岷痭g ki峄乵 ch岷 , th矛 n峄梚 c么 膽啤n l岷 ng脿y m峄檛 l峄沶 d岷 v脿 t岷 n锚n nh峄痭g m岷g tr峄憂g kh么ng t锚n trong tr谩i tim b茅 nh峄.

C脿ng l峄沶, s峄 tu峄昳 c脿ng t膬ng th锚m, n岷縫 nh膬n c农ng b岷痶 膽岷 xu岷 hi峄噉 nhi峄乽鈥 V岷瓂 m脿 nh矛n quanh nh矛n qu岷﹏ v岷玭 th岷 ch峄 c贸 m矛nh 膽峄檆 h脿nh v峄沬 c么 膽啤n.

B峄焛 v矛 c脿ng l峄沶, th峄漣 gian 膽i v脿o gi岷 ng峄 c脿ng k茅o d脿i, c贸 nh峄痭g l煤c tr岷痭g 膽锚m ch岷硁g th峄 t峄 ru m矛nh v脿o gi岷 ng峄, nh矛n list b岷 b猫 online s谩ng tr瓢ng tr锚n Facebook m峄沬 ch峄 th峄 d脿i. C贸 nh峄痭g ng瓢 峄漣 c农ng c么 膽啤n nh瓢 th岷 th么i鈥

Suy cho c霉ng, con ng瓢峄漣 ta c脿ng l峄沶, c脿ng hi峄僽 chuy峄噉 th矛 l岷 c脿ng c么 膽啤n. Nh峄痭g g矛 m矛nh nghe, m矛nh th岷, m矛nh hi峄僽 nh瓢ng c岷 th岷 kh么ng c岷 thi岷縯 n贸i ra s岷 bi岷縯 im l岷穘g.

Ch岷硁g bi岷縯 t么i ch峄峮 c么 膽啤n hay c么 膽啤n ch峄峮 t么i, ch峄 bi岷縯 c脿ng l峄沶 t么i c脿ng c么 膽啤n

C贸 nh峄痭g ng脿y l貌ng ch峄 bu峄搉 膽岷縩 n茫o l貌ng. Th岷璽 ra c农ng kh么ng ph岷 cu峄檆 s峄憂g kh么ng 峄昻, kh么ng ph岷 g岷穚 v岷 膽峄 b岷 t岷痗 g矛. Ch峄 l脿 膽么i khi ngo岷h 膽岷 l岷 nh矛n, nh矛n nh峄痭g g矛 m矛nh 膽茫 膽i qua t峄 th岷 th瓢啤ng cho b岷 th芒n th么i.

L峄漣 k岷縯: C脿ng l峄沶, ch煤ng ta c脿ng h峄廼 nhi峄乽 h啤n v脿 th瓢峄漬g xuy锚n v峄 c芒u h峄廼, t岷 sao c脿ng tr瓢峄焠g th脿nh ta l岷 c脿ng d峄 c岷 th岷 c么 膽啤n nh瓢 v岷瓂? T岷 sao c脿ng l峄沶 l锚n ta c脿ng tr峄 n锚n l岷 l玫ng v脿 t谩ch bi峄噒 v峄沬 cu峄檆 s峄憂g 膽岷縩 th岷? Li峄噓 c么 膽啤n l脿 m峄檛 ph岷 t岷 y岷縰 c峄 tr瓢峄焠g th脿nh hay l脿 膽i峄乽 ta t峄 ch峄峮 cho m矛nh? Ch岷痗 c贸 l岷 ch铆nh m矛nh t峄 l铆 gi岷 cho c芒u h峄廼 膽贸 m脿 th么i.