Cách tính tiền lương nhân viên khách sạn

Cách tính tiền lương nhân viên khách sạn Trong mỗi khách sạn đều có bộ phận quản lý tiền lương về thu nhập, quỹ lương, phân phối quỹ lương cho từng lao động. Đối với lao động ngành khách sạn, tiền lương được tính theo thời gian làm việc và căn cứ vào (chức vụ, vị trí, trình độ tay nghề, thâm niên công tác… ) để lập ra (thang lương, bảng lương ) cho người lao động, nhân viên. Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc của người lao động tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của khách sạn. Trong mỗi thang lương, tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuận chuyên môn và chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định. Ảnh nguồn Internet ► Lương nhân viên khách...
quảng cáo

Trong mỗi khách sạn đều có bộ phận quản lý tiền lương về thu nhập, quỹ lương, phân phối quỹ lương cho từng lao động. Đối với lao động ngành khách sạn, tiền lương được tính theo thời gian làm việc và căn cứ vào (chức vụ, vị trí, trình độ tay nghề, thâm niên công tác… ) để lập ra (thang lương, bảng lương ) cho người lao động, nhân viên.

Tiền lương tính theo thời gian có thể thực hiện tính theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc của người lao động tuỳ theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của khách sạn. Trong mỗi thang lương, tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuận chuyên môn và chia làm nhiều bậc lương, mỗi bậc lương có một mức tiền lương nhất định.

Cách tính tiền lương nhân viên khách sạn

Ảnh nguồn Internet

► Lương nhân viên khách sạn được tính theo thời gian: 

- Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

- Lương tuần = (mức lương tháng *12)/52.

- Lương ngày = Mức lương tháng / số ngày làm việc trong tháng theo quy định (24 hoặc 26)
- Lương giờ = Mức lương ngày / Số giờ làm việc theo quy định

Ngoài ra, các khách sạn còn áp dụng hình thức trả lương theo thời gian có thưởng. Đây là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền lương trong sản xuất kinh doanh như: thưởng do nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, doanh thu bán hàng cao… nhằm khuyến khích người lao động hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Trả lương theo thời gian có thưởng = Trả lương theo thời gian giản đơn + Các khoản tiền thưởng

► Đối với nhân viên làm thêm ngoài giờ thì khách sạn sẽ trả lương theo cách sau:

- Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả * 150% hoặc 200% hoặc 300% * Số giờ làm thêm.

Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào các ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo qui định của Bộ Luật lao động. Nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm nếu làm ngày bình thường; 100% nếu là ngày nghỉ hàng tuần; 200% nếu là ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo qui định.

► Nếu làm việc vào ban đêm, tiền lương được tính bằng cách:

- Tiền lương làm việc vào ban đêm = Tiền lương thực trả * 130% * Số giờ làm việc vào ban đêm
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm:

- Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương làm việc vào ban đêm * 150% hoặc 200% hoặc 300%

Ms.Smile