Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu Ven Biển

Bảo Hiểm Tàu Sông, Tàu Ven Biển 1. Người được bảo hiểm:Các doanh nghiệp hay cá nhân họat động với tư cách là chủ tàu sông, tàu ven biển hay người quản lý tàu, người khai thác tàu hay người thuê tàu sông, tàu ven biển. 2. Đối tượng bảo hiểm: các loại tàu phục vụ cho mục đích thương mại hay dịch vụ với phạm vi họat động trên sông hồ, vùng nội thủy và vùng biển Việt Nam. 3. Các nghiệp vụ trong bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển: * Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển.* Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển.* Bảo hiểm trách nhiệm lai dắt. Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem
quảng cáo

1. Người được bảo hiểm:
Các doanh nghiệp hay cá nhân họat động với tư cách là chủ tàu sông, tàu ven biển hay người quản lý tàu, người khai thác tàu hay người thuê tàu sông, tàu ven biển.

2. Đối tượng bảo hiểm: các loại tàu phục vụ cho mục đích thương mại hay dịch vụ với phạm vi họat động trên sông hồ, vùng nội thủy và vùng biển Việt Nam.

3. Các nghiệp vụ trong bảo hiểm tàu sông, tàu ven biển:

* Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển.
* Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển.
* Bảo hiểm trách nhiệm lai dắt.

Gửi sản phẩm của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng tải trên webbaohiem