Bảo hiểm giá lúa cho nông dân

Bảo hiểm giá lúa cho nông dân

ND – Hi?p h?i l??ng th?c Vi?t Nam VFA cho bi?t s? th?c hi?n vi?c “b?o hi?m giá lúa cho v? ?ông xuân 2009-2010 trong c? n??c, v?i m?c giá b?o hi?m 4.000 ??ng/kg.

Căn cứ vào giá thành sản xuất lúa, VFA quy định giá bảo hiểm là 4.000 đồng/kg để bảo đảm nông dân có lãi từ 40% trở lên. Ðây là lúa khô mua tại kho các doanh nghiệp và không phải là giá sàn. Nếu thị trường biến động xấu, giá lúa giảm xuống dưới 4.000 đồng/kg thì VFA sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên tăng cường mua vào để kích giá tăng trở lại. Bước đầu sẽ thí điểm ở Hậu Giang, Long An, Trà Vinh, Cần Thơ,… để rút kinh nghiệm. Ðây là giá bảo hiểm cho vụ đông xuân năm nay. Qua việc thực hiện giá bảo hiểm này, các vụ tới, VFA sẽ căn cứ vào giá thành sản xuất để tính giá bảo hiểm.

PV
www.nhandan.com.vn