Bảng Checklist công việc theo ca của Thu ngân khách sạn

STT

Công việc

Yes

No


A. Công việc ca sáng


1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút giờ vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 


2.

+ Tham gia buổi họp bộ phận – giao ca – tiếp nhận phân công khu vực làm việc cụ thể

 

 


3.

+ Nhận và kiểm tiền vào đầu ca theo định mức quy định

 

 


4.

+ Nhận sổ bàn giao của ca đêm – kiểm tra sổ giao ca để nắm bắt tình hình, tiến hành xử lý những tồn đọng của ca trước

 

 


5.

+ Vệ sinh khu vực quầy thu ngân phụ trách, tuân thủ đúng quy định đồng phục, tác phong làm việc

 

 


6.

+ Kiểm tra toàn bộ khu vực làm việc gồm: quầy thu ngân, sổ giao ca, các máy móc, thiết bị liên quan đảm bảo đầy đủ và đạt chất lượng

 

 


7.

+ Kiểm tra số lượng các biểu mẫu có đủ sử dụng trong ca làm việc hay không; linh động yêu cầu bổ sung kịp thời nếu thiếu

 

 


8.

+ Linh hoạt trong việc đổi tiền lẻ, đảm bảo đủ định mức phục vụ cho ca làm việc

 

 


9.

+ Kiểm tra hóa đơn GTGT của ca trước bàn giao – đề nghị xử lý nếu phát hiện có sai sót

 

 


10.

+ Kiểm tra danh sách khách dự định thanh toán trong ngày

 

 


11.

+ Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị thanh toán trước

 

 


12.

+ Thông báo cho các bộ phận có liên quan về khách chuẩn bị thanh toán

 

 


13.

+ In hóa đơn thanh toán cho từng buồng

 

 


14.

+ Thực hiện thanh toán cho khách

 

 


15.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 


16.

+ Tiếp nhận và xử lý những sự việc phát sinh trong ca trong phạm vi quyền hạn

 

 


17.

+ Ghi sổ giao ca – đánh dấu những sự việc đã xử lý xong, lưu ý những sự việc còn tồn đọng và mới phát sinh – bàn giao ca

 

 


B. Công việc ca chiều


1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 


2.

+ Nhận sổ và bàn giao ca từ nhân viên ca sáng – kiểm tra sổ bàn giao để nắm bắt tình hình, lưu ý những công việc còn tồn đọng trong ca để có hướng xử lý phù hợp

 

 


3.

+ Kiểm tra số lượng tiền mặt hiện có tại quầy, đảm bảo số tiền đúng với số liệu được ghi trên sổ – linh hoạt đổi tiền lẻ đủ định mức phục vụ cho ca làm việc

 

 


4.

+ Làm vệ sinh khu vực làm việc (nếu bẩn) – kiểm tra tính đầy đủ và chất lượng các loại máy móc, thiết bị phục vụ công việc trong ca

 

 


5.

+ Kiểm tra các hóa đơn của ca trước bàn giao – đề nghị xử lý nếu phát hiện có sai sót

 

 


6.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 


7.

+ In danh sách khách dự định thanh toán ngày hôm sau

 

 


8.

+ Chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán

 

 


9.

+ Tiếp nhận và xử lý những phát sinh trong ca trong phạm vi quyền hạn

 

 


10.

+ Kiểm tra lại giá buồng, đảm bảo tính chính xác trong phục vụ khách

 

 


11.

+ Cập nhật vào phần mềm số tiền đã thu được từ khách

 

 


12.

+ Cập nhật phiếu thanh toán dịch vụ vào máy tính

 

 


13.

+ In báo cáo tài chính trong ca

 

 


14.

+ Ghi sổ giao ca – đánh dấu những sự việc đã xử lý xong, lưu ý những sự việc còn tồn đọng và mới phát sinh – bàn giao ca

 

 


C. Công việc ca đêm


1.

+ Đến khách sạn trước ít nhất 5 phút vào ca – bấm công – chỉnh trang đồng phục

 

 


2.

+ Nhận và kiểm tra bàn giao của ca chiều

 

 


3.

+ Kiểm tiền, đảm bảo số tiền đúng với số liệu được ghi trên sổ bàn giao

 

 


4.

+ Đổi tiền cho khách (nếu có)

 

 


5.

+ Kiểm tra các hóa đơn từ ca trước đảm bảo tính chính xác

 

 


6.

+ In danh sách khách dự định đi ngày hôm sau

 

 


7.

+ In báo cáo số khách thực tế đến trong ngày

 

 


8.

+ In hóa đơn thanh toán cho khách thanh toán ngày hôm sau

 

 


9.

+ Chuẩn bị trước hồ sơ thanh toán cho khách ngày hôm sau

 

 


10.

+ Kiểm tra lại những thông tin về khách mới đến nhận buồng

 

 


11.

+ Phối hợp với kiểm toán đêm ghi lại toàn bộ giao dịch tài chính của khách trong ngày – tổng kết giao dịch, tổng hợp chi phí thu được từ khách trong ngày

 

 


12.

+ Lập các báo cáo doanh thu hàng ngày có liên quan vào cuối ngày theo quy định – in các giao dịch bằng thẻ

 

 


13.

+ Sắp xếp các loại chứng từ, giấy tờ, biểu mẫu theo trình tự yêu cầu

 

 


14.

+ Kiểm tra lại lượng tiền mặt hiện có trong quầy, số tiền thu được trong ca làm việc, đối chiếu với hóa đơn thu được, đảm bảo trùng khớp

 

 


15.

+ Kiểm tra tình hình hoạt động của các thiết bị, máy móc trong quầy, đảm bảo đầy đủ và không bị hỏng hóc

 

 


16.

+ Ghi chú những lưu ý tồn đọng trong ca vào sổ để nhân viên ca sau nắm rõ

 

 


17.

+ Bàn giao lại số tiền, máy móc, thiết bị, các loại hóa đơn, biểu mẫu liên quan cho nhân viên tiếp nhận – kết thúc ca