20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

C霉ng v峄沬 v岷 膽岷筽 hoang s啤, huy峄乶 b铆, s峄 h峄痷 nh峄痭g b茫i bi峄卬 膽岷筽 n峄昳 ti岷縩g Ph煤 Qu峄慶 c貌n mang 膽岷縩 cho du kh谩ch 鈥渢hi锚n 膽瓢峄漬g 岷﹎ th峄眂鈥 膽岷 s峄ヽ h煤t m峄沬 l岷. N岷縰 膽茫 膽岷縩 Ph煤 Qu峄慶 m脿 ch瓢a t岷璶 h瓢峄焠g 岷﹎ th峄眂 phong ph煤, 膽a d岷g v峄沬 nh峄痭g m贸n 膬n v么 c霉ng h岷 d岷玭, qu岷 th峄眂 l脿 m峄檛 thi岷縰 s贸t r岷 l峄沶 d脿nh cho b岷.

Sau 膽芒y, GTOP xin chia s岷 v峄沬 b岷 鈥20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua鈥.

1. Nhum Ph煤 Qu峄慶

Nh岷痗 t峄沬 膽岷穋 s岷 Ph煤 Qu峄慶, du kh谩ch th瓢峄漬g ngh末 ngay t峄沬 m贸n Nhum. Nhum l脿 膽岷穋 s岷 mang l岷 gi谩 tr峄 dinh d瓢峄g cao c峄 v霉ng 膽岷 n脿y.

M贸n 膬n n脿y c贸 ba c谩ch ch岷 bi岷縩 l脿: ch谩o nhum, nhum t谩i chanh v脿 nhum n瓢峄沶g. M峄梚 c谩ch ch岷 bi岷縩 kh谩c nhau mang l岷 nh峄痭g h瓢啤ng v峄 膽岷穋 tr瓢ng ri锚ng. Nh瓢ng c贸 l岷 m贸n nhum n瓢峄沶g m峄 h脿nh v岷玭 l脿 s峄 l峄盿 ch峄峮 c峄 nhi峄乽 th峄眂 kh谩ch. Kh么ng ph岷 ch岷 bi岷縩 c岷 k矛 nh瓢 m贸n ch谩o, nhum n瓢峄沶g ch峄 c岷 l脿m s岷h sau 膽贸 ph岷縯 m峄 h脿nh v脿 cho 铆t 膽岷璾 ph峄檔g, 膽岷穞 l锚n b岷縫 than h峄搉g, ch峄 v脿i ph煤t l脿 膽茫 c贸 m贸n nhum n瓢峄沶g v么 c霉ng th啤m ngon. N岷縰 b岷 ch瓢a bi岷縯 膬n g矛 峄 Ph煤 Qu峄慶 th矛 nhum n瓢峄沶g l脿 m峄檛 l峄盿 ch峄峮 v么 c霉ng tuy峄噒 v峄漣.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

2. T么m M农 Ni

T么m M农 Ni hay c貌n g峄峣 l脿 t么m v峄, ch煤ng c贸 10 ch芒n v脿 ch峄 y岷縰 s峄憂g 峄 v霉ng bi峄僴 岷, th峄 l岷穘 c贸 th峄 d峄 d脿ng nh岷璶 d岷g qua b峄 x煤c gi谩c to nh瓢 c谩i 膽末a l峄沶 tr瓢峄沜 膽岷, g峄 nh峄 h矛nh 岷h 鈥渕农 ni che tai鈥 n锚n 膽瓢峄 膽岷穞 t锚n l脿 t么m m农 ni. Th峄媡 m峄乵, ng峄峵, th啤m ngon v脿 膽岷穋 bi峄噒 b峄 d瓢峄g v脿聽l脿 m峄檛 trong nh峄痭g m贸n h岷 s岷 膽岷穋 bi峄噒 h岷 d岷玭 kh谩ch du l峄媍h b峄焛 h瓢啤ng v峄 th啤m ngon c峄 ch煤ng. N岷縰 t峄沬 Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 ch瓢a bi岷縯 膬n g矛 th矛 n锚n l峄盿 ch峄峮 m贸n h岷 s岷 膽岷穋 bi峄噒 n脿y nh茅. T么m m农 ni 膽a d岷g c谩ch ch岷 bi岷縩 nh瓢 h岷, lu峄檆, n瓢峄沶g,鈥 M峄梚 c谩ch ch岷 bi岷縩 膽峄乽 mang l岷 nh峄痭g h瓢啤ng v峄 kh谩c nhau th岷 nh瓢ng v峄 ng峄峵 dai c峄 th峄媡 t么m v岷玭 v岷筺 nguy锚n.

Tuy nhi锚n, ri锚ng ng瓢峄漣 Ph煤 Qu峄慶 th矛 r岷 y锚u th铆ch m贸n t么m m农 ni n瓢峄沶g s岷 峄泃. T么m m农 ni tr瓢峄沜 khi n瓢峄沶g 膽瓢峄 r峄璦 s岷h, x岷 膽么i, 瓢峄沺 kho岷g 10-20 ph煤t v峄沬 h峄梟 h峄 s岷 b膬m nhuy峄卬, tr峄檔 mu峄慽, ti锚u, 峄泃 r峄搃 膽岷穞 v脿o l貌 than n瓢峄沶g trong v貌ng 5 ph煤t, v峄 t么m ch铆n v脿ng, b峄慶 m霉i th啤m l脿 膬n 膽瓢峄.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

3. Gh岷 H脿m Ninh

Gh茅 th膬m 膽岷 ng峄峜聽Ph煤 Qu峄慶 m脿 kh么ng th瓢峄焠g th峄ヽ gh岷 H脿m Ninh th矛 膽贸 l脿 膽i峄乽 l茫ng ph铆. Gh岷 c贸 m脿u 膽峄 t瓢啤i, th峄媡 ch岷痗, ng峄峵 th啤m khi ch岷 c霉ng mu峄慽 ti锚u chanh 峄泃. Du kh谩ch c贸 th峄 th瓢峄焠g th峄ヽ lo岷 gh岷 n脿y 峄 c谩c nh脿 h脿ng, kh谩ch s岷鈥 tr锚n 膽岷 ng峄峜. Tuy nhi锚n, mu峄憂 ch峄峮 lo岷 gh岷 chu岷﹏ v峄, b岷 n锚n 膽岷縩 l脿ng ch脿i H脿m Ninh. Ngo脿i ra, lo岷 膽岷穋 s岷 n脿y c农ng c贸 th峄 mua mang v峄 l脿m qu脿.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

4. G峄廼 c谩 tr铆ch

G峄廼 c谩 tr铆ch l脿 m贸n 膬n 膽瓢峄 膽瓢峄 nh岷痗 膽岷縩 nhi峄乽 khi nh岷痗 膽岷縩 膽岷穋 s岷 峄 膽岷 ng峄峜. M贸n 膬n c贸 v峄 ng峄峵 t峄 th峄媡 c谩 t瓢啤i, quy峄噉 c霉ng h瓢啤ng th啤m t峄 膽峄 lo岷 rau, th锚m n瓢峄沜 ch岷 膽岷璵 膽脿. Nguy锚n li峄噓 膽峄 l脿m ra m贸n g峄廼 c谩 tr铆ch v么 c霉ng phong ph煤. 膼岷穋 bi峄噒 c谩 tr铆ch ph岷 l脿 nh峄痭g con c谩 c貌n t瓢啤i, nhi峄乽 th峄媡, 膽瓢峄 c岷痶 b峄 k末 l瓢峄g, ch峄 膽峄 l岷 ph岷 th峄媡 hai b锚n l瓢峄漬. G峄廼 c谩 tr铆ch sau khi tr峄檔 膽峄乽 s岷 膽瓢峄 膬n k猫m v峄沬 n瓢峄沜 ch岷 l脿m t峄 峄泃, t峄廼, 膽岷璾 ph峄檔g rang. N瓢峄沜 m岷痬 ch岷 g峄廼 c谩 tr铆ch ph岷 l脿m t峄 gi岷 峄昳 ch铆n m峄沬 chu岷﹏ v峄.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

5. B脿o ng瓢 n瓢峄沶g

B脿o ng瓢 Ph煤 Qu峄慶 l脿 m贸n 膬n v么 c霉ng h岷 d岷玭 du kh谩ch kh么ng ch峄 trong m脿 c貌n c岷 du kh谩ch n瓢峄沜 ngo脿i. B脿o ng瓢 t瓢啤i s峄憂g c贸 th峄 ch岷 bi岷縩 ra nhi峄乽 m贸n nh瓢 lu峄檆, n瓢峄沶g, x脿o, n岷 ch谩o. Nh瓢ng c贸 l岷 m贸n n瓢峄沶g m峄 h脿nh bao gi峄 c农ng h岷 d岷玭 th峄眂 kh谩ch h啤n c岷. Th峄媡 b脿o ng瓢 gi貌n s岷 s岷璽, quy峄噉 c霉ng n瓢峄沜 s峄憈 膽岷璵 v峄, th啤m m霉i h脿nh phi. Ngo脿i n瓢峄沶g m峄 h脿nh, b脿o ng瓢 c貌n 膽瓢峄 x脿o c霉ng n岷 ho岷穋 n岷 ch谩o.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

6. 峄恈 h瓢啤ng

膼煤ng nh瓢 t锚n g峄峣 c峄 m矛nh, 峄慶 h瓢啤ng c贸 m峄檛 m霉i th啤m r岷 膽岷穋 tr瓢ng, 膽岷穋 bi峄噒 l脿 sau khi 膽瓢峄 l脿m ch铆n, h瓢啤ng th啤m c峄 峄慶 h瓢啤ng s岷 l脿m cho th峄眂 kh谩ch kh贸 b峄 c瓢峄g l岷 膽瓢峄. 峄恈 h瓢啤ng c贸 nhi峄乽 c谩ch ch岷 bi岷縩 kh谩c nhau nh瓢 lu峄檆, h岷, l脿m g峄廼 ho岷穋 s峄憈 m岷 chua cay,鈥 nh瓢ng c贸 l岷 h岷 d岷玭 h啤n c岷 v岷玭 l脿 m贸n 峄慶 h瓢啤ng n瓢峄沶g v峄沬 h瓢啤ng th啤m m脿 n贸 mang l岷.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

7. H岷 s芒m

H岷 s芒m 膽瓢峄 coi nh瓢 m峄檛 nguy锚n li峄噓 qu媒 膽峄 l脿m n锚n nh峄痭g m贸n ngon 膽峄檆 膽谩o t岷 Ph煤 Qu峄慶. T峄 x瓢a h岷 s芒m 膽茫 膽瓢峄 li峄噒 v脿o h脿ng 鈥渢峄 膽岷 danh th谩i鈥, nh瓢 m峄檛 lo岷 th岷 d瓢峄 t峄 bi峄僴. V峄 h瓢啤ng v峄, nh峄痭g m贸n ngon ch岷 bi岷縩 t峄 h岷 s芒m Ph煤 Qu峄慶 c贸 nhi峄乽 nh瓢 h岷 s芒m x脿o rau c峄, h岷 s芒m ti峄乵 chim c煤t, h岷 s芒m n岷 膽u 膽峄, h岷 s芒m x脿o c岷 th矛a,鈥δ戓悍c bi峄噒 ph峄 bi岷縩 v脿 膽瓢峄 nhi峄乽 th峄眂 kh谩ch 瓢a d霉ng l脿 ch谩o h岷 s芒m, c贸 h瓢啤ng v峄 膽峄檆 膽谩o r岷 ri锚ng.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

8. C貌i bi锚n mai n瓢峄沶g

C貌i bi锚n mai t岷 n锚n h瓢啤ng v峄 ri锚ng cho 岷﹎ th峄眂 Ph煤 Qu峄慶. C貌i bi锚n mai c贸 th峄 ch岷 bi岷縩 th脿nh nhi峄乽 m贸n nh瓢 x脿o chua ng峄峵, h岷, n岷玼 s煤p ho岷穋 l岷﹗, th岷 nh瓢ng 瓢a chu峄檔g nh岷 v岷玭 l脿 m贸n n瓢峄沶g mu峄慽 峄泃. T峄玭g mi岷縩g c貌i bi锚n mai 膽瓢峄 th岷痶 nh峄 b岷眓g 膽峄搉g xu 瓢峄沺 v峄沬 mu峄慽 bi峄僴 quy峄噉 m岷 tr谩i 峄泃 膽峄 t瓢啤i. Du kh谩ch c贸 th峄 d霉ng s峄憂g l谩 d峄゛ x芒u t峄玭g chu峄梚 s貌 l岷 n瓢峄沶g tr锚n b岷縫 than h峄搉g. C貌n g矛 th煤 v峄 h啤n khi ng峄搃 tr锚n b茫i bi峄僴 l煤c x岷 chi峄乽 th瓢峄焠g th峄ヽ c谩i v峄 膽岷璵 膽脿 c峄 mu峄慽 bi峄僴, c谩i cay x茅 l瓢峄 c峄 峄泃 c脿ng n芒ng t岷 v峄 ng峄峵 c峄 c貌i mai

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

9. M峄眂 tr峄﹏g n瓢峄沶g

M峄眂 tr峄﹏g n瓢峄沶g l脿 m峄檛 trong nh峄痭g m贸n 膬n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h ph岷 th峄 khi 膽岷穞 ch芒n t峄沬 鈥渢hi锚n 膽瓢峄漬g 膽岷 ng峄峜 n脿y鈥. M峄眂 tr峄﹏g l脿 nh峄痭g con m峄眂 to h啤n ng贸n tay c谩i ng瓢峄漣 l峄沶, d脿i g岷 b岷眓g gang tay, c贸 峄 c谩c v霉ng bi峄僴 mi峄乶 Trung, nh瓢ng t岷璸 trung nhi峄乽 nh岷 l脿 峄 v霉ng bi峄僴 Ph煤 Qu峄慶. Th峄漣 gian t峄 th谩ng 2 膽岷縩 th谩ng 5 芒m l峄媍h l脿 m霉a m峄眂 tr峄﹏g r峄 nh岷. Ch岷 bi岷縩 m贸n n脿y kh么ng kh贸, b岷 ph岷 ch峄峮 nh峄痭g con m峄眂 tr峄﹏g c貌n t瓢啤i, khi 膬n m峄沬 c贸 v峄 ng峄峵 c峄 th峄媡 v脿 b茅o c峄 tr峄﹏g.

M峄眂 tr峄﹏g r峄璦 s岷h, 瓢峄沺 v峄沬 mu峄慽 峄泃, d岷 膬n 膽峄 trong kho岷g 15 ph煤t cho ng岷 膽峄乽 gia v峄. Sau 膽贸 x岷縫 m峄眂 膽茫 瓢峄沺 l锚n v峄 v脿 n瓢峄沶g tr锚n b岷縫 than h峄搉g. N瓢峄沶g th岷璽 膽峄乽 hai m岷穞, khi th岷 th芒n m峄眂 s膬n l岷, c膬ng l锚n, c贸 m脿u v脿ng c霉ng h瓢啤ng th啤m t峄廰 ra l脿 m峄眂 膽茫 ch铆n. 膫n n贸ng v峄沬 n瓢峄沜 m岷痬 ho岷穋 mu峄慽 ti锚u chanh, k猫m theo 铆t d瓢a leo v脿 rau r膬m.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

10. C谩 b峄沺 Ph煤 Qu峄慶

C谩 B峄沺 l脿 m峄檛 trong nh峄痭g h岷 s岷 cao c岷 v脿 膽岷穋 bi峄噒 c峄 thi锚n 膽瓢峄漬g 膽岷 ng峄峜 膽峄 l脿m n锚n nh峄痭g m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶. C谩 膽瓢峄 ch岷 bi岷縩 th脿nh nhi峄乽 m贸n 膬n h岷 d岷玭 v脿 ngon mi峄噉g. C贸 r岷 nhi峄乽 c谩ch 膽峄 ch岷 bi岷縩 c谩 b峄沺 nh瓢 n瓢峄沶g mu峄慽 峄泃, chi锚n n瓢峄沜 m岷痬 t峄廼 峄泃 ho岷穋 n岷 l岷﹗. D霉 ch岷 bi岷縩 theo c谩ch n脿o th矛 c谩 b峄 lu么n mang l岷 h瓢啤ng v峄 th啤m ngon, th峄媡 dai ng峄峵 v脿 膽岷穋 bi峄噒 kh么ng tanh.

11. C谩 s貌ng n瓢峄沶g

C谩 s貌ng n瓢峄沶g 膽瓢峄 m峄噉h danh l脿 m贸n 膬n 鈥溎戓粐 nh岷鈥 n啤i bi峄僴 kh啤i Ph煤 Qu峄慶. C谩 s貌ng ngon th峄媡 nh岷 khi l峄沶 c峄 c峄 tay ng瓢峄漣 l峄沶 v脿 ph岷 c貌n s峄憂g ho岷穋 t瓢啤i. Nh峄痭g m贸n 膬n ch岷 bi岷縩 t峄 c谩 s貌ng c农ng 膽a d岷g nh瓢 nhi峄乽 lo岷 c谩 kh谩c nh瓢 ca虂 so虁ng n瓢啤虂ng, ca虂 so虁ng n芒虂u ngo虂t, ca虂 so虁ng kho ca虊i chua, ca虂 so虁ng kho la蹋t,鈥h瓢ng ngon nh岷 th矛 d瓢峄漬g nh瓢 ch峄 c贸聽c谩 s貌ng n瓢峄沶g ch岷 mu峄慽 ti锚u chanh. C农ng kh么ng kh贸 gi岷 th铆ch khi c谩ch m贸n c谩 n瓢峄沶g 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g, b峄焛 c谩ch ch岷 bi岷縩 c脿ng 膽啤n gi岷 bao nhi锚u th矛 膽峄 ngon v峄 ng峄峵 c峄 c谩 c貌n nguy锚n b岷 nhi锚u.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

12. C谩 da b貌 n瓢峄沶g

M岷穋 d霉 mang h矛nh th霉 x岷 x铆 nh瓢ng c谩 da b貌 l岷 l脿 m贸n 膬n ngon Ph煤 Qu峄慶 膽瓢峄 nhi峄乽 du kh谩ch l峄盿 ch峄峮 th瓢峄焠g th峄ヽ. Th峄媡 c谩 v么 c霉ng th啤m ngon, c贸 v峄 dai nh瓢 th峄媡 g脿. M贸n c谩 da b貌 n瓢峄沶g 膽瓢峄 ch岷 bi岷縩 kh谩 膽啤n gi岷, sau khi l脿m s岷h c谩, 瓢峄沺 gia v峄 xong l脿 c贸 th峄 g贸i gi岷 b岷 r峄搃 tr峄眂 ti岷縫 膽em 膽i n瓢峄沶g. C谩 da b貌 c贸 th峄 ch岷 k猫m mu峄慽 峄泃 chanh th岷璽 cay ho岷穋 mu峄慽 ti锚u chanh, 膽岷 b岷 s岷 l脿m b岷 v瓢啤ng v岷 m茫i h瓢啤ng v峄 n脿y.

13. T么m s煤 bi峄僴 n瓢峄沶g

L脿 m贸n 膬n d芒n d茫 膽峄慽 v峄沬 ng瓢峄漣 d芒n Vi峄噒 膽岷穋 bi峄噒 峄 nh峄痭g 膽峄媋 ph瓢啤ng v霉ng bi峄僴 膽岷, m贸n t么m s煤 n瓢峄沶g kh么ng c岷 ph岷 ch岷 bi岷縩 c岷 k矛, nh峄痭g con t么m v峄玜 m峄沬 b岷痶 l锚n c貌n t瓢啤i s峄憂g, r峄璦 s岷h cho v脿o xi锚n r峄搃 膽岷穞 tr锚n l貌 n瓢峄沶g. Ch峄 c岷 v脿i ph煤t l脿 b岷 膽茫 c贸 膽瓢峄 m贸n t么m n瓢峄沶g v么 c霉ng h岷 d岷玭. Nh峄痭g con t么m s煤 v峄玜 m峄沬 n瓢峄沶g ch铆n, n峄弉g h峄昳, th峄媡 ngon v脿 ch岷痗, ch岷 v峄沬 mu峄慽 ti锚u chanh th矛 h瓢啤ng v峄 m贸n 膬n c脿ng tr峄 n锚n 膽岷璵 膽脿 h啤n.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

14. Ti岷縯 canh cua

Nh岷痗 膽岷縩 膽岷穋 s岷 鈥溎戓粰c v脿 l岷♀ c峄 Ph煤 Qu峄慶 kh么ng th峄 kh么ng nh岷痗 t峄沬 m贸n ti岷縯 canh cua. Cua l脿m ti岷縯 canh nh岷 thi岷縯 ph岷 l脿 cua bi峄僴, n锚n l峄盿 ch峄峮 nh峄痭g con nhi峄乽 g岷h 膽峄 m贸n ti岷縯 canh cua c峄 b岷 m峄沬 ngon ng峄峵 v脿 膽岷 b峄 d瓢峄g khi 膬n.

Ng瓢峄漣 ta s岷 c岷痶 ch芒n cua, 膽峄 ti岷縯 tr膬ng tr岷痭g ch岷 ra v脿 ph岷 ki锚n nh岷玭 ch峄 cho 膽岷縩 khi n贸 ch岷 r峄 ra h岷縯. Th瓢峄漬g m峄檛 膽末a ti岷縯 canh cua nho nh峄, c农ng c岷 膽岷縩 v脿i con cua l峄沶. Ng瓢峄漣 ta s岷 l岷 ri锚ng m峄檛 con, lu峄檆 l锚n, r峄搃 l岷 th峄媡 cua, 瓢峄沺 gia v峄 膽峄 s岷祅 ra 膽末a. Nh峄痭g con cua c貌n l岷 膽瓢峄 l岷 ti岷縯, r峄搃 g岷h cua 膽峄 v脿o 膽末a th峄媡 cua 岷, ch峄 cho 膽岷縩 膽么ng l岷 th脿nh ti岷縯 canh.

Th瓢峄焠g th峄ヽ m贸n ti岷縯 canh cua 鈥 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 s岷 c贸 v峄 h啤i l脿 l岷 nh瓢ng l岷 v么 c霉ng 膽岷穋 bi峄噒. Ph岷 th峄媡 cua m峄乵 l岷玭 v峄沬 ti岷縯 cua, c霉ng v峄沬 v峄 ng峄峵 b茅o c峄 g岷h cua t岷 n锚n h峄梟 h峄 m岷眓 m岷穘 m脿 l岷 h啤i ng貌n ng峄峵, ngon kh贸 t岷.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

15. B谩nh canh c谩 thu

B谩nh canh c谩 l脿 m贸n 膬n d芒n d茫 r岷 ph峄 bi岷縩 t岷 nhi峄乽 膽峄媋 ph瓢啤ng, nh瓢ng khi k岷縯 h峄 v峄沬 nh峄痭g l谩t c谩 thu t瓢啤i ch岷痗 v脿 ng峄峵 th峄媡, th锚m th岷痶 v脿i l谩t ch岷 c谩 thu chi锚n 膽峄 h峄搉g, h岷 d岷玭, l岷 mang m峄檛 phong v峄 膽岷穋 tr瓢ng, kh谩c bi峄噒, m峄檛 n茅t tinh tu媒 v脿 s谩ng t岷 trong n峄乶 岷﹎ th峄眂 c峄 ng瓢峄漣 d芒n Ph煤 Qu峄慶.

Ch岷 膽瓢峄 l脿m t峄 c谩 thu t瓢啤i ngon n锚n v峄玜 dai, v峄玜 ng峄峵, b谩nh canh b峄檛 g岷 th啤m th啤m, n瓢峄沜 l猫o n贸ng h峄昳 chan v脿o th脿nh m峄檛 m贸n 膬n v峄玜 gi岷 d峄 m脿 kh贸 qu锚n. M峄梚 qu谩n s岷 c贸 m峄檛 c谩ch bi岷縩 t岷 ri锚ng c峄 m矛nh, h峄 c贸 th峄 cho th锚m s峄゛, v脿i l谩t d峄゛ hay c脿 chua ho岷穋 c谩 t瓢啤i nh瓢ng t岷 c岷 膽峄乽 l脿 nh峄痭g 膽岷穋 s岷 c峄 bi峄僴. 膼i k猫m t么 b谩nh canh l脿 ch茅n m岷痬 Ph煤 Qu峄慶 v峄沬 峄泃 cay cay, t岷 n锚n m峄檛 m贸n 膬n v么 c霉ng h岷 d岷玭.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

16. Canh n岷 tr脿m h岷 s岷

N岷 tr脿m l脿 m峄檛 lo岷 n岷 膽岷穋 s岷 ri锚ng c峄 thi锚n 膽瓢峄漬g 膽岷 ng峄峜 m脿 khi 膽岷穞 ch芒n t峄沬 膽芒y du kh谩ch 膽峄乽 n锚n th峄 m峄檛 l岷 trong 膽峄漣. N岷 tr脿m c贸 m脿u t铆m, v貌ng 膽峄漣 ph谩t tri峄僴 c峄 lo岷 n岷 n脿y r岷 ng岷痭 ch峄 trong v貌ng kho岷g 1 th谩ng n锚n ch煤ng 铆t c贸 m岷穞 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g nh瓢 nh峄痭g lo岷 n岷 kh谩c v脿 gi谩 th脿nh c农ng kh谩 cao.聽Gi谩 c峄 n岷 tr脿m kho岷g 150k/kg. Sau khi 膬n canh n岷, n岷縰 th峄眂 kh谩ch u峄憂g n瓢峄沜 th矛 s岷 c贸 v峄 膽岷痭g m峄檛 ch煤t trong mi峄噉g nh瓢ng 膽芒y c农ng l脿 m峄檛 trong nh峄痭g 膽i峄僲 m脿 nhi峄乽 ng瓢峄漣 th铆ch v脿 nh峄 m茫i h瓢啤ng v峄 c峄 m贸n 膬n n脿y.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

17. 峄恈 gai n瓢峄沶g

峄恈 gai l脿 m贸n qu脿 m脿 m岷 thi锚n nhi锚n ban t岷穘g cho v霉ng 膽岷 xinh 膽岷筽 n脿y. 膼芒y l脿 lo岷 h岷 s岷 kh谩 hi岷縨 n锚n 峄慶 gai r岷 铆t 膽瓢峄 b脿y b谩n 峄 c峄璦 h脿ng h岷 s岷 nh瓢 nhi峄乽 lo脿i 峄慶 kh谩c. 膼峄 l脿m ra m贸n 峄慶 gai ngon 膽峄檆 膽谩o, c贸 nhi峄乽 c谩ch ch岷 bi岷縩 kh谩c nhau nh瓢 lu峄檆, x脿o t峄廼, h岷 g峄玭g, tr峄檔 g峄廼 v脿 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g nhi峄乽 nh岷 v岷玭 l脿 n瓢峄沶g ho岷穋 lu峄檆.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

18. B谩nh t茅t m岷璽 c岷璽 Ph煤 Qu峄慶

B谩nh t茅t m岷璽 c岷璽 峄 Ph煤 Qu峄慶 c贸 n茅t 膽峄檆 膽谩o r岷 ri锚ng kh么ng gi峄憂g nh瓢 b谩nh t茅t 峄 c谩c 膽峄媋 ph瓢啤ng kh谩c. L谩 d霉ng 膽峄 g贸i b谩nh l脿 lo岷 l谩 m岷璽 c岷璽 h岷筽, kh么ng to nh瓢 l谩 chu峄慽 n锚n 膽貌i h峄廼 ng瓢峄漣 g贸i ph岷 th岷璽 t峄 m峄 v脿 tinh t岷. 膼岷穋 bi峄噒 ph岷 c岷﹏ th岷璶 nh岷 峄 kh芒u c峄檛 b谩nh, ng瓢峄漣 g贸i ph岷 d霉ng m峄檛 l峄眂 v峄玜 ph岷, bu峄檆 qu谩 ch岷穞 th矛 b谩nh ch铆n kh么ng 膽峄乽, l峄弉g qu谩 th矛 b谩nh s岷 nh茫o n锚n ph岷 th岷璽 kh茅o l茅o. B谩nh t茅t m岷璽 c岷璽 l脿 l峄盿 ch峄峮 v么 c霉ng th铆ch h峄 n岷縰 b岷 ch瓢a bi岷縯 膬n g矛 峄 Ph煤 Qu峄慶 v峄玜 ngon v峄玜 r岷 l岷 mang 膽岷璵 h瓢啤ng v峄 truy峄乶 th峄憂g 膽峄媋 ph瓢啤ng.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

19. G脿 h岷 ti锚u xanh Ph煤 Qu峄慶

Ph煤 Qu峄慶 n峄昳 ti岷縩g v峄沬 h峄 ti锚u 膽岷穋 tr瓢ng b峄焛 v峄 cay n峄搉g v脿 h瓢啤ng v峄 膽岷璵 膽脿 m脿 kh么ng b岷 c峄 h峄 ti锚u n啤i n脿o c贸 膽瓢峄. Khi 膽岷縩 膽芒y c谩c b岷 c农ng c贸 th峄 mua m峄檛 铆t h峄 ti锚u xanh v峄 l脿m qu脿 cho c谩c ng瓢峄漣 th芒n v脿 gia 膽矛nh.

膼岷穋 bi峄噒 m贸n g脿 h岷 ti锚u xanh l脿m c谩c b岷 kh么ng c貌n ph岷 膽au 膽岷 ngh末 膬n g矛 峄 Ph煤 Qu峄慶 sau nh峄痭g b峄痑 膬n h岷 s岷 r岷 ngon v脿 nhi峄乽 ch岷 r岷 d峄 膽岷縩 t矛nh tr岷g ng岷 th矛 膽芒y l脿 m贸n ho脿n to脿n h岷 d岷玭. 膼i峄乽 膽岷穋 bi峄噒 n贸 c貌n 膽瓢峄 h岷 c霉ng v峄沬 n瓢峄沜 n岷痬 Ph煤 Qu峄慶 r岷 ngon 膽茫 c贸 truy峄乶 th峄憂g m岷 tr膬m n膬m th矛 膽贸 qu岷 l脿 m峄檛 m贸n 膬n ho脿n h岷. V峄 th啤m 膽岷穋 tr瓢ng c峄 ti锚u xanh n啤i 膽芒y t峄廰 ra khi 膽瓢峄 h岷 ch铆n v峄沬 g脿 th矛 h瓢啤ng th啤m t峄廰 ra s岷 l脿m ng芒y ng岷 t芒m h峄搉 膬n u峄憂g c峄 c谩c b岷.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

20. B煤n k猫n

B煤n k猫n v峄沬 nhi峄乽 du kh谩ch nghe c貌n xa l岷 l岷痬. 膼芒y l脿 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 c农ng kh么ng 膽瓢峄 b谩n nhi峄乽 nh瓢 b谩nh canh ch岷 c谩 m脿 h岷 nh瓢 ch峄 c贸 gia 膽矛nh ng瓢峄漣 膽峄媋 ph瓢啤ng n岷 膬n trong nh脿. M峄檛 t么 b煤n ngon g峄搈 c贸 b煤n t瓢啤i, rau s峄憂g, 膽u 膽峄 b脿o v脿 d瓢a leo. Quan tr峄峮g nh岷 l脿 n瓢峄沜 l猫o v峄沬 th脿nh ph岷 g峄搈 c谩 xay nhuy峄卬 ng峄峵 th峄媡 v脿 n瓢峄沜 c峄憈 d峄玜 beo b茅o chan v脿o. T么 b煤n c贸 m脿u v脿ng b岷痶 m岷痶, n瓢峄沜 l猫o th岷璽 th啤m, s峄乶 s峄噒 r岷 h岷 d岷玭 d脿nh cho du kh谩ch.

20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua

Tr锚n 膽芒y, GTOP 膽茫 chia s岷 v峄沬 b岷 鈥20 m贸n ngon Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 nh岷 膽峄媙h kh么ng th峄 b峄 qua鈥. N岷縰 膽岷縩 v峄沬 thi锚n 膽瓢峄漬g 膽岷 ng峄峜 Ph煤 Qu峄慶 m脿 b岷 ch瓢a bi岷縯 n锚n th瓢峄焠g th峄ヽ 膽岷穋 s岷, m贸n 膬n g矛 t岷 n啤i 膽芒y th矛 膽峄玭g qu锚n tham kh岷 v脿 b峄 qua b脿i vi岷縯 n脿y nh茅.