10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi

Ch峄 Nh岷璽, ng脿y 05/06/2022 12:00 PM (GMT+7)

H岷 h岷縯 nh峄痭g m贸n 膬n n脿y 峄 H脿n Qu峄慶 膽峄乽 膽瓢峄 kh谩ch du l峄媍h v么 c霉ng y锚u th铆ch.

1. Galbi


10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 1

Galbi l脿 m贸n s瓢峄漬 ng岷痭 b貌 n瓢峄沶g c峄 H脿n Qu峄慶. B铆 quy岷縯 l脿m cho n贸 ngon nh瓢 v岷瓂 ch铆nh l脿 ph岷 n瓢峄沜 x峄憈. S瓢峄漬 Galbi 膽瓢峄 ph岷縯 b啤 t峄 2 膽岷縩 3 l岷 b岷眓g dao. 膼i峄乽 n脿y kh么ng d峄 th峄眂 hi峄噉 v脿 th瓢峄漬g ch峄 膽瓢峄 th峄眂 hi峄噉 b峄焛 c谩c 膽岷 b岷縫 H脿n Qu峄慶 t岷 c谩c nh脿 h脿ng, nh峄痭g ng瓢峄漣 c贸 k峄 n膬ng ch岷 bi岷縩 膽岷穋 bi峄噒. N岷縰 h峄廼 b岷 k峄 ng瓢峄漣 H脿n Qu峄慶 n脿o v峄 m贸n 膬n ngon nh岷 c峄 h峄 th矛 膽岷 膽a s峄 s岷 tr岷 l峄漣 膽贸 l脿 Galbi.

2. Samyeopsal

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 3

M峄檛 thay th岷 r岷 h啤n nh瓢ng c农ng ngon kh么ng k茅m Galbi n岷縰 b岷 mu峄憂 th峄 BBQ H脿n Qu峄慶 l脿 Samyeopsal. Samyeopsal l脿 th峄媡 ba ch峄 n瓢峄沶g v脿 cho 膽岷縩 nay 膽芒y l脿 m贸n BBQ H脿n Qu峄慶 ph峄 bi岷縩 nh岷 峄 H脿n Qu峄慶. B岷 c贸 th峄 t矛m th岷 nh峄痭g mi岷縩g th峄媡 ngon l脿nh n脿y 峄 b岷 k峄 khu ch峄 H脿n Qu峄慶 n脿o. 膼峄 d脿y c贸 th峄 thay 膽峄昳 t霉y theo s峄 th铆ch c峄 b岷. H啤n n峄痑, kh么ng c岷 th锚m gia v峄 hay t岷﹎ 瓢峄沺. Sau khi c谩c d岷 膽瓢峄 n岷 ch铆n, n贸 膽瓢峄 c岷痶 th脿nh c谩c mi岷縩g v峄玜 膬n. Samgyeopsal th瓢峄漬g 膽瓢峄 n瓢峄沶g c霉ng v峄沬 n岷, h脿nh t芒y, t峄廼 v脿 th岷璵 ch铆 c岷 Kimchi.

3. Samgyetang

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 4

Samgyetang l脿 m峄檛 m贸n s煤p g脿 nh芒n s芒m v么 c霉ng b峄 d瓢峄g. Nhi峄乽 ng瓢峄漣 H脿n Qu峄慶 tin r岷眓g Samgyetang r岷 t峄憈 cho vi峄嘽 ph峄 h峄搃 n膬ng l瓢峄g, 膽贸 l脿 l媒 do t岷 sao n贸 l脿 m峄檛 m贸n 膬n tuy峄噒 v峄漣 cho nh峄痭g ng瓢峄漣 b峄 n么n nao sau khi u峄憂g r瓢峄. M贸n 膬n n脿y r岷 ph峄 bi岷縩 trong nh峄痭g ng脿y h猫 n岷痭g n贸ng 峄 H脿n Qu峄慶. H瓢啤ng v峄 c贸 th峄 h啤i 鈥渘h岷 nh岷給鈥 膽峄慽 v峄沬 m峄檛 s峄 ng瓢峄漣 ph瓢啤ng T芒y nh瓢ng ng瓢峄漣 d霉ng 膽瓢峄 ph茅p n锚m n岷縨 th锚m mu峄慽 膽峄 t岷 h瓢啤ng v峄. Nh矛n chung, m贸n 膬n n脿y kh谩 nh岷 nh脿ng, l脿nh m岷h v脿 b峄 d瓢峄g.

4. Mul Naengmyeon

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 5

M霉a h猫 峄 H脿n Qu峄慶 kh么ng th峄 kh么ng k峄 膽岷縩 m矛 l岷h. Lo岷 m矛 n脿y 膬n v峄沬 n瓢峄沜 d霉ng th峄媡 b貌 l岷h. N贸 c贸 v峄 ng峄峵 th啤m v脿 r岷 thanh m谩t. Trong m峄檛 b谩t mul naengmyeon, b岷 s岷 膽瓢峄 th瓢峄焠g th峄ヽ m矛 k猫m th峄媡 b貌, tr峄﹏g lu峄檆, c峄 c岷 tr岷痭g v脿 d瓢a chu峄檛. M贸n 膬n n脿y r岷 kh贸 l脿m 峄 nh脿 v矛 b岷 s岷 ph岷 n岷 n瓢峄沜 d霉ng b貌 tr瓢峄沜 kho岷g 2-3 ng脿y 膽峄 cho ra 膽峄漣 ph岷﹏ n瓢峄沜 d霉ng ngon chu岷﹏ v峄.

5. Tteokbokki

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 6

Tteokbokki l脿 m峄檛 trong nh峄痭g m贸n 膬n 膽瓢峄漬g ph峄 H脿n Qu峄慶 ngon nh岷 峄 H脿n Qu峄慶. M岷穋 d霉 c贸 nhi峄乽 n啤i b谩n Tteokbokki nh瓢ng kh么ng ph岷 t岷 c岷 膽峄乽 c贸 h瓢啤ng v峄 gi峄憂g nhau. N贸 膽瓢峄 l脿m t峄 b谩nh g岷 H脿n Qu峄慶, ch岷 c谩, n瓢峄沜 s煤p v脿 t瓢啤ng 峄泃 膽岷穋 tr瓢ng c峄 H脿n. V峄 cay c贸 th峄 t峄 nh岷 膽岷縩 si锚u cay n锚n h茫y c岷﹏ th岷璶 l峄盿 ch峄峮 tr瓢峄沜 khi 膬n.

6. Bibimbap

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 7

M峄檛 m贸n 膬n c农ng n峄昳 kh么ng k茅m c峄 H脿n Qu峄慶 l脿 Bibimbap. 膼贸 l脿 m峄檛 b谩t c啤m v峄沬 膽岷 膽峄 c谩c lo岷 rau x脿o v脿 gia v峄, 峄泃 cay, th峄媡 b貌 瓢峄沺 gia v峄 (膽么i khi l脿 th峄媡 b貌 s峄憂g), tr峄﹏g chi锚n v脿 d岷 m猫. Tr瓢峄沜 khi 膬n, b岷 c岷 tr峄檔 m峄峣 th峄 v峄沬 nhau. M峄檛 s峄 nh脿 h脿ng, bibimbap 膽瓢峄 ph峄 v峄 trong b谩t 膽谩 n贸ng. 膼芒y 膽瓢峄 g峄峣 l脿 dolsot bibimbap. Ngo脿i ra, ch铆nh c谩i b谩t n脿y 膽茫 l脿m cho l峄沺 c啤m d瓢峄沬 c霉ng r岷 gi貌n!

7. Canh kim chi 膽岷璾 ph峄

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 8

Khi n贸i v峄 nh峄痭g m贸n 膬n H脿n Qu峄慶 ngon nh岷 th矛 ph岷 k峄 膽岷縩 Kimchi Jigae (canh kim chi 膽岷璾 ph峄). Cho 膽岷縩 nay, n贸 l脿 m贸n h岷 ph峄 bi岷縩 v脿 膽瓢峄 ng瓢峄漣 H脿n y锚u th铆ch nh岷. M峄峣 nh脿 膽峄乽 c贸 kim chi, ngh末a l脿 m峄峣 ng瓢峄漣 H脿n Qu峄慶 膽峄乽 c贸 th峄 l脿m m贸n kim chi h岷 theo phong c谩ch c峄 ri锚ng m矛nh. N贸 l脿 m峄檛 m贸n c贸 trong h岷 h岷縯 c谩c b峄痑 膬n c峄 ng瓢峄漣 H脿n Qu峄慶. Ngo脿i ra, t岷 h岷 h岷縯 c谩c nh脿 h脿ng BBQ H脿n Qu峄慶, Kimchi Jjigae c农ng s岷 膽瓢峄 cung c岷. Kimchi h岷 ngon nh岷 膽瓢峄 l脿m v峄沬 kimchi l锚n men, h脿nh t芒y, 膽岷璾 ph峄, th峄媡 l峄 b茅o v脿 t瓢啤ng 峄泃 cay.

8. Bossam

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 9

M贸n 膬n n脿y kh谩 gi峄憂g v峄沬 m贸n g峄廼 cu峄憂 c峄 Vi峄噒 Nam. Bossam l脿 nh峄痭g l谩t th峄媡 l峄 r岷 膽岷璵 膽脿 h瓢啤ng v峄 膽瓢峄 lu峄檆 ch铆n 膬n k猫m v峄沬 b岷痯 c岷 cu峄憂 v峄沬 Ssamjang ho岷穋 m岷痬 t么m. B岷 c农ng c贸 th峄 cu峄憂 n贸 trong rau di岷縫 gi峄憂g nh瓢 Samgyeopsal.

9. Jajangmyeon

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 10

Jajangmyeon hay c貌n 膽瓢峄 g峄峣 l脿 m矛 s峄憈 t瓢啤ng 膽en v峄沬 ph岷 s峄憈 膽瓢峄 l脿m t峄 m峄檛 lo岷 膽岷璾 膽en c贸 t锚n l脿 Chun Jang. N贸 膽瓢峄 nh峄痭g ng瓢峄漣 Hoa di c瓢 mang 膽岷縩 H脿n Qu峄慶. Nhi峄乽 ng瓢峄漣 H脿n Qu峄慶 膬n Jajangmyeon v脿o nh峄痭g d峄媝 膽岷穋 bi峄噒, th岷璵 ch铆 c貌n c贸 m峄檛 ng脿y Jajangmyeon 膽瓢峄 g峄峣 l脿 Black Day (14 th谩ng 4). V脿o ng脿y n脿y nh峄痭g ng瓢峄漣 膽峄檆 th芒n 膬n n贸 v峄沬 b岷 b猫 c峄 h峄.

10. Chimaek

10 m贸n 膬n ngon nh岷 b岷 kh么ng n锚n b峄 l峄 khi gh茅 th膬m x峄 s峄 kim chi - 11

Chimaek l脿 g脿 r谩n v峄沬 bia c峄 H脿n Qu峄慶. 膼芒y l脿 m贸n 膬n ph峄 bi岷縩 nh岷 cho nh峄痭g bu峄昳 t峄 t岷璸 sau gi峄 l脿m vi峄嘽. 膼i峄乽 l脿m cho m贸n g脿 r谩n H脿n Qu峄慶 tr峄 n锚n ngon tuy峄噒 v峄漣 l脿 n贸 膽瓢峄 l脿m ch铆n hai l岷 (r谩n hai l岷) v脿 膽瓢峄 ph峄 m峄檛 l峄沺 n瓢峄沜 s峄憈 膽岷穋 s峄噒. Bia H脿n Qu峄慶 k岷縯 h峄 ho脿n h岷 v峄沬 g脿 b峄焛 v矛 n贸 l脿 m峄檛 phi锚n b岷 d峄 u峄憂g h啤n so v峄沬 nh峄痭g lo岷 bia kh谩c c峄 ph瓢啤ng T芒y.

Ngu峄搉: https://baogiaothong.vn/10-mon-an-ngon-nhat-ban-khong-nen-bo-lo-khi-ghe-tham-xu-so-kim-chi-d5546…

H贸a ra l脿m g脿 r谩n ki峄僽 H脿n Qu峄慶 kh么ng kh贸 nh瓢 ch煤ng ta v岷玭 t瓢峄焠g

M贸n 膬n n脿y 膬n k猫m v峄沬 m峄檛 ch煤t kim chi ho岷穋 d瓢a chua th矛 膽岷 b岷 ngon h岷縯 s岷.